VARKENSLOKET

Header_PIGLIFE

 

Centrale onderzoeksvraag

Het project RAMBO - Reductie van AMmoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen - gaat op zoek naar innovatieve maatregelen en technieken die varkens- en pluimveeveehouders in staat stellen om hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen. Bijzonder is dat de bewuste technieken toepasbaar zijn op bestaande stallen. Er bestaan op dit moment reeds technieken om emissies te reduceren, maar die zijn vaak net niet inzetbaat in gewone bestaande (nog-niet-ammoniakemissiearme) stallen voor varkens. Ook in de pluimveehouderij is er nood aan innovatieve reductiemaatregelen en -technieken.

Onderzoeksaanpak

Op test- en demolocaties, waaronder de ILVO varkenscampus en het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel, installeren we nieuwe experimentele maatregelen. Die meten en evalueren we op hun capaciteit om de ammoniakemissie te verminderen. Tegelijk brengen we ook de dierprestaties en de effecten op het dierenwelzijn en de diergezondheid in kaart. Op die manier ontstaat een nieuwsoortig gedragen maatregelenpakket om ammoniakreducties in stallen te bekomen. Daarnaast worden beslisingstools gemaakt waarmee veehouders bewuste keuzes kunnen maken in hun specifieke situatie. De vergaarde kennis wordt wijd verspreid door de sector te engageren via workshops, demonstraties, co-creatie, webinars, studiereizen en -dagen, open dagen en door individueel advies te verstrekken aan veehouders.

Relevantie/valorisatie

Ammoniakuitstoot gerelateerd aan veehouderij maakt een belangrijk aandeel uit van de stikstofuitstoot. Varkens- en pluimveehouders krijgen in de komende jaren zeer strenge emissienormen opgelegd met betrekking tot de ammoniakuitstoot van hun stallen. Het project RAMBO ondersteunt met deze integrale benadering van pluimvee- en varkensbedrijven hun aanpak om aan de ammoniak-emissienormen te kunnen voldoen.

Artikels en presentaties

Meer informatie

         

    RAMBO_banner