VARKENSLOKET

Laat een concrete vraag of boodschap achter

Of contacteer het Varkensloket via:

Telefoon:   09 272 26 67

E-mail:       info@varkensloket.be

Adres:        Het Varkensloket
                   Scheldeweg 68
                   9090 Melle (B)

Coördinator Varkensloket Ondersteuner Veehouderijloketten
Foto_Sarah Foto_Elise
Sarah De Smet Elise Bernaerdt

Over het Varkensloket

Varkensloket | Pluimveeloket | Rundveeloket

Het ILVO Living Lab Veehouderij steunt op drie loketten: het Varkensloket, het Pluimveeloket en het Rundveeloket.

De drie loketten werken analoog en hun werking overstijgt die van ILVO. De kerntaken van de loketten zijn drieledig:

  1. Onderzoeks- en praktijkkennis verspreiden
  2. Vragen beantwoorden op basis van wetenschappelijke literatuurstudies
  3. Noden uit de praktijk capteren en waar nodig omzetten in extra onderzoek

Het ILVO Living Lab Veehouderij met zijn drie loketten vormt een platform voor samenwerking en wisselwerking tussen de actoren in de sector en maken dit platform zichtbaar. Er is veel kennis aanwezig in de verschillende onderzoeks- en praktijkinstellingen en ze beschikken samen over moderne (proef)stalinfrastructuur. Daarnaast is ook veel stielkennis aanwezig bij veehouders en andere actoren in de sector. Combinatie van kennis en infrastructuur levert op bijzondere wijze via co-creatie nieuwe kennis op maat van bedrijf of sector. Dit is het meest typische voor het ILVO Living Lab Veehouderij. Na verkenning van nieuwe opportuniteiten via de loketten wordt gefocust op het (co-creëren), op het testen en verfijnen van concepten in ‘echte’ praktijkomstandigheden (experimenteren) en op effectieve implementatie en opvolging in de praktijk (evalueren).

flyer

ILVO Living Lab Veehouderij

Het concept ‘Living Lab’ is ontstaan vanuit Europa als een instrument om praktijkgerichte innovatie in verschillende sectoren te bevorderen door de stakeholders en de wetenschappelijke experts vlot te laten samenwerken. ILVO nam de aanpak op in zijn toekomstvisie ‘naar 2020 en verder’ (2017). Op meerdere domeinen zijn binnen ILVO al Living Labs actief: Living Lab veehouderij (varkens, pluimvee en rundvee), Food Pilot, Living Lab Plant, Living Lab Agrofood Technology, Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw, en het Marien Living Lab.

Het ILVO Living Lab Veehouderij’ wil de innovatie en valorisatie van onderzoek versnellen en bereikbaar te maken voor alle actoren. Niet alleen de veehouders maar ook alle mogelijk toeleveranciers en verwerkers kunnen via kennisuitwisseling en experimenten – al dan niet in de gebouwen van de betrokken onderzoekscentra – hun ideeën en verbeterpunten uitwerken.

Wat is het Praktijkcentrum Varkens?

Het Praktijkcentrum Varkens is een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, onderwijs, landbouworganisaties en overheid die het praktijkonderzoek stimuleert. U kan de samenstelling en de vertegenwoordigers van het Praktijkcentrum Varkens raadplegen.