VARKENSLOKET

Header_ammoniak

 

Het afzetten van stikstof in speciale beschermingszones (SBZ) bemoeilijkt de realisatie van de natuurdoelen. Dit betekent dat het verlenen van vergunningen aan bedrijven die stikstof uitstoten in de buurt van deze zones eveneens bemoeilijkt wordt. Om zowel de natuurdoelen te kunnen realiseren als de betrokken bedrijven een toekomst te geven werd de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. De PAS beoogt bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) door de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Actuele informatie over PAS op de ILVO website

Stikstof en PAS gerelateerd onderzoek

 • Lopende onderzoeksprojecten
  • Overzicht van de lopende onderzoeksprojecten
  • RAMBO - Reductie van ammoniak via brongerichte en flankerende oplossingen: Innovatieve maatregelen en technieken voor de reductie van ammoniakemissies bij varkens en pluimvee. Op test- en demolocaties installeren we nieuwe experimentele maatregelen om ammoniakuitstoot te verlagen in varkens- en pluimveestallen.
  • RAMBIO - Reductie van ammoniakemissies in de biologische veehouderij: Dit project onderzoekt maatregelen die pluimvee-, varkens- en geitenbedrijven kunnen nemen om hun ammoniakemissie te reduceren en tegelijk conform te blijven met de biologische wetgeving.
  • ECONUTRI - Ecologische innovaties voor minder nutriëntenverlies in de landbouw. Hoe bereiken we een verminderde uitspoeling van nitraat, stikstof en fosfor, een betere controle van stikstofverliezen, ...
 • Afgelopen onderzoeksprojecten
 • Voorbije events

PAS-lijst en procedure

 • De PAS-lijst omvat ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken die landbouwers kunnen aanwenden om de berekende bijdrage van hun bedrijf aan de kritische deposities te reduceren. Het is een dynamische lijst die aangepast wordt in functie van ingediende voorstellen, lopend onderzoek en nieuwe inzichten.
 • De procedure voor nieuwe PAS-maatregelen en -technieken kan teruggevonden worden op de website van ILVO.
  • Indieningen gebeuren via VLM
  • Wetenschappelijke beoordeling van kandidaat maatregelen gebeurt door WeComV

AEA stalsystemen

Sinds 2003 moeten nieuwe varkens- en pluimveestallen gebouwd worden volgens één van de technieken die bepaald worden in een lijst van stalsystemen van ammoniakreductie.

Meer informatie kan u vinden op de site van de Vlaamse Landmaatschappij.

ILVO referentietaken ten behoeve van beleidsdomein Omgeving

De Vlaamse veehouderij vertoont sinds enkele jaren een sterke dynamiek. Verschillende factoren, waaronder wetgevende, zorgen voor een investeringsgolf waarbij ook de omvang van de bedrijven aanzienlijk toeneemt. Dit betekent dat ook de impact ervan op de omgeving potentieel groter wordt. Hiervoor moet er een passend wetgevend kader ontwikkeld worden dat ruimte geeft voor dynamiek en tegelijk rekening houdt met mens en milieu. De regelgever en de vergunningverlener willen optimaal inspelen op deze situatie. Bij deze evenwichtsoefening is het beleidsdomein Omgeving gebaat bij een gedegen technisch-wetenschappelijke ondersteuning op vlak van milieubeveiliging in de landbouw. In dit kader verricht ILVO sinds 2012 enkele specifieke referentietaken die verband houden met luchtemissies bij landbouwactiviteiten en duurzame productietechnieken in de landbouw. Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van ILVO.

 • ILVO-meetcampagne luchtwassers en biobedden (2018)
  • In 2018 werd het eindrapport voorgesteld van de ILVO-meetcampagne rond luchtwassers en biobedden. Deze meetcampagne richtte zich op het bepalen van het verwijderingsrendement voor ammoniak en geur van gecombineerde luchtwassers en biobedden aan vleesvarkensstallen in Vlaanderen.
  • Eindrapport: Meetcampagne luchtwassers en biobedden (Laanen et al., 2018)

Stikstofbeleid in Vlaanderen - Meer info

Publicaties

Vraag/antwoord

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoAanzuren biologische luchtwasser: Een klant heeft een probleem met zijn biologische luchtwasser. De pH van de luchtwasser stijgt continu. Mag de varkenshouder de biologische luchtwasser aanzuren om de pH op niveau te houden. Wat zou de invloed op de bacteriën zijn? Is het wettelijk toegelaten om een biologische luchtwasser aan te zuren? En is dit ook toepasbaar in de praktijk?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoVereisten biologische luchtwasser: Kan u mij informatie bezorgen over biologische luchtwassers: o.a. de vereisten voor productie en de hoeveelheid spuiwater. Het gaat hier over een bestaande zeugenstal met een kraamhok, dekafdeling en een biggenbatterij. De kraamafdeling van de stal zal worden omgebouwd.

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoBouw vleesvarkensstal op stro: Is het op dit moment mogelijk om een nieuwe vleesvarkensstal op stro te bouwen? Ik zou in deze vleesvarkensstal bovendien graag natuurlijke ventilatie toepassen (analoog aan een runder(pot)stal). Het gaat hier over een gangbaar bedrijf voor het afmesten van varkens.

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoInformatie rond aanpassingen zeugenstal: Een bestaande stal enkele meters ‘uitbreiden’ zodat hij zijn huidig aantal zeugen kan blijven aanhouden. Onder deze ‘uitbreiding’ zou geen mestput gebouwd worden. Voldoet deze ‘uitbreiding’ aan de wetten van emissiearm bouwen?