VARKENSLOKET

DEMONSTRATIEPROJECT: GEZONDHEIDSMONITORING VIA GELUIDSTECHNOLOGIE BIJ VLEESVARKENS

Het doel van het demonstratieproject is om de Vlaamse varkenshouders bewust te maken van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van precisieveehouderij, namelijk continue monitoring van het hoestgedrag bij vleesvarkens.  Dit kan namelijk voordelen opleveren binnen het dagelijkse management. Concreet wil het projectconsortium de resultaten van het EU-PLF project vertalen en de tools die in dit project werden ontwikkeld promoten naar de Vlaamse praktijk. Dit om arbeid zo efficiënt mogelijk te in te zetten, aan dierenwelzijn- en gezondheidsmonitoring te doen en te streven naar een verminderd antibioticagebruik op praktijkbedrijven.

Binnen het project kunnen de varkenshouders van elkaars ervaringen leren via deelname aan trainingsmomenten, en discussie-, studie- e/diergezondheid/hoestmonitorn demodagen. Ook zullen er resultaten en ervaringen worden uitgewisseld met het complementaire demonstratieproject “Gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie bij vleeskippen”. De projectgroep wil dat alle spelers uit de sector zich bewust worden van de voordelen van technologiegebruik voor het management van een bedrijf. Door snel in te grijpen bij signalen van gezondheidsproblemen kunnen er minder middelen op een efficiëntere manier ingezet worden. Via het demonstratieproject wordt er nagegaan of de resultaten en bevindingen, die ervaren werden in het Europees EU-PLF project, ook in Vlaanderen gelden. Een belangrijke vraag is welke waarde deze PLF-technologie kan bieden aan de Vlaamse veehouder met het oog op een duurzame veehouderij.

Met de hoestmonitor als smartfarming technologie voor varkens is een praktijkrijp antwoord beschikbaar op het vroegtijdig constateren van ademhalingsziektes, door gebruik te maken van de geluiden die varkens maken. Deze verbeterde, snellere en continue observatie van de dieren kan het gebruik van medicatie terugdringen. Deze technologie biedt een makkelijk te gebruiken, geautomatiseerd controle-instrument voor de varkenshouder, de bedrijfsvoorlichter en de dierenarts om in hun dagelijkse beslissingen te helpen bij het managementproces. Op basis van objectieve gegevens kan men sneller en nauwkeuriger acties ondernemen om het groeiproces te optimaliseren en te zorgen voor een beter economisch resultaat. Via deze technologie kunnen ziekten eerder worden gedetecteerd en kunnen dieren worden behandeld op individuele basis, in plaats van de groepsbehandelingen. Op deze wijze kan het gebruik van antibiotica worden verminderd en kan op een duurzamere manier aan varkenshouderij worden gedaan. Dit is één van de belangrijkste drijfveren van dit project namelijk de bezorgdheid over de volksgezondheid, meer in het bijzonder het oprukken van multiresistente bacteriën en de gevaren van het verdwijnen van bruikbare geneesmiddelen tegen deze reële bedreigingen. De intensieve veehouderij beseft terdege de verantwoordelijkheid van de sector in dit thema en wil door middel van dit project bijdragen aan een duurzame aanpak ervan.

Een volgende doelstelling van het project is het handhaven van de competitiviteit van de vleesvarkenssector in Vlaanderen tegenover de rest van de wereld. Om economische redenen is het aantal dieren per bedrijf de afgelopen jaren toegenomen en dit zal mogelijks verder blijven stijgen in de toekomst. Als gevolg van deze trend, is het onmogelijk geworden voor de varkenshouders, de bedrijfsvoorlichters en dierenartsen om constant grote groepen varkens te observeren. Snelle detectie en identificatie van infecties is dan ook uiterst belangrijk. Aangezien een groot aantal parameters worden beïnvloed wanneer een ziekte de kop op steekt in een groep dieren betekent dit een directe impact op technische en economische kengetallen van een bedrijf zoals groeicijfers, voederconversies, de medicatiekosten, arbeidsuren, mager vlees percentages, homogeniteit van de groep, rondes per jaar, longletsels, etc.

Gelet op het feit dat er in Vlaanderen ongeveer 11 miljoen varkens geslacht worden op jaarbasis (cijfers AMS) en dit toch een zeer belangrijk deel is van onze landbouwproductie in Vlaanderen moeten we ervoor zorgen dat deze productie verder mogelijk blijft in Vlaanderen en dat de Vlaamse varkenshouders kunnen blijven concurreren op een wereldmarkt. Daarnaast is er de maatschappelijke druk tot antibioticavrij vlees waardoor het reduceren van antibioticumgebruik een belangrijk concurrentie-instrument is op wereldvlak. In deze ontwikkeling kan de Vlaamse vleesvarkenssector niet achterwege blijven gelet op het grote economische belang van de sector en het grote aandeel in de Belgische uitvoer.

In het kader van het demoproject zullen een aantal digitale nieuwsbrieven gepubliceerd worden waarin u op de hoogte wordt gehouden van het verloop en de resultaten binnen het project.

  • In de eerste nieuwsbrief (pdf) wordt het projectverloop uitgelegd: door middel van smartfarming kan arbeid efficiënt ingezet worden, kan men aan dierenwelzijns- en gezondheidsmonitoring doen en zo het gebruik van antibiotica zoveel mogelijk voorkomen.
     
  • In de tweede nieuwsbrief (pdf) worden de voor- en nadelen van de technologie aangevuld met getuigenissen van varkenshouders omtrent het gebruik van de hoestmonitor in de praktijk.
     
  • De derde nieuwsbrief (pdf) geeft een overzicht van preventieve maatregelen om ademhalingsziektes te voorkomen. De focus ligt hierbij op bioveiligheid, management en klimaat.
     
  • In de vierde nieuwsbrief (pdf) worden de meest opmerkelijke bevindingen uit de hoestgrafieken (bekomen tijdens praktijktesten op de bedrijven) toegelicht en naast de technische parametes van de bedrijven gelegd.

Bekijk de belangrijkste conclusies, getuigenissen en praktijkvoorbeelden van de bedrijven in de eindbrochure (pdf).

Dit project loopt van 01/06/2017 tot 31/05/2019 en wordt uitgevoerd door volgende projectpartners: VIVES Zuid, KU Leuven, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL), Sound Talks, Proefbedrijf Pluimvee, Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en dierenartsen.

Contact: Isabelle Degezelle isabelle.degezelle@vives.be

Financiering