VARKENSLOKET

Vraag

Welke zijn de vereisten/aanbevelingen die van toepassing zijn op een kadaverplaats op varkensbedrijven?

Antwoord
 • Kadaverplaats zo ver mogelijk van stallen & aan openbare weg
 • Kadavers zo snel mogelijk naar kadaverplaats brengen; materiaal en personen reinigen en ontsmetten
 • Materiaal alleen voor dit doel gebruiken • Bij voorkeur handschoenen & voor biggen kadaverzakken gebruiken
 • Koeling aanbevolen
 • Na elke ophaling kadaverplaats reinigen en ontsmetten, ev. 2 tonnen gebruiken
Belangrijkste richtlijnen:

1. Locatie:

 • Zo dicht mogelijk bij openbare weg, op ± 12 m van bouwlijn
 • Zo ver mogelijk van stallen en levend vee (sanitair aspect)
 • Goed berijdbare toegangsweg zonder dat vrachtwagen tijdens laden op openbare weg staat
 • Beplanting rondom is aangewezen

2. Bereikbaarheid

 • Verharde toegangsweg van min. 3 m breed
 • Verharde, effen laadplaats, vrij van obstakels in de draaicirkel van de kraan (max 3,8 m en min 1,5 m) en in de hoogte (min 6 m)

3. Inrichting & afdekking

 • Kadaverton voor 200 l organen en kleine dieren (biggen)
 • Kadaverton of overkapte vloerplaat voor middelgrote dieren
 • Kadaverton moet over een goed sluitend deksel beschikken
 • Afdekking moet bestaan uit duurzaam, windvast materiaal: Tentzeil volstaat enkel voor bedrijven met < 20 zeugenplaatsen of < 50 vleesvarkensplaatsen
 • Afdekking (maximum 1,5 m hoog) dient vlot door 1 persoon verwijderbaar te zijn
 • Afdekking mag bij verwijderen geen hinder veroorzaken voor de ophaling
 • Stockagecapaciteit van > 0,5 % van de bedrijfsgrootte
 • Opvangput voor afvalwater verplicht indien het R&O-water in het oppervlaktewater kan terechtkomen
 • Brievenkoker voor ontvangst van administratieve documenten
 • Na elke ophaalbeurt moet een R&O-procedure gevolgd worden

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.
Versie:
1
Onderwerp:
Kadaverplaats
Datum:
04-12-2018