VARKENSLOKET

Vraag

Ik heb een biggenbatterij waar de ketting ongeveer 10 - 12 cm van de zijkant hangt. Ik weet dat dit niet meer voldoende is, dus zou ik er een stuk darm aan willen hangen. Zijn hier bepaalde afmetingen of andere normen aan verbonden? Want er is me verteld dat er in Nederland minimum afmetingen zijn. Is het wettelijk bepaald hoeveel afleidingsmateriaal er in elk hok aanwezig moet zijn? Concreet zitten er in mijn stal 15 biggen per hok. Hoeveel afleidingsmateriaal zou ik dan idealiter moeten voorzien? Moeten alle dieren tegelijk aan het materiaal kunnen?

Antwoord

Enkel een ketting volstaat inderdaad niet als dit de enige vorm van verrijking is in een hok.

Een ketting met daaraan anorganisch zacht en vervormbaar materiaal, kan wel nog als enige verrijkingsmateriaal op voorwaarde dat de evaluatie (zie de beoordelingsmethodes hieronder) ervan gunstig is. Concrete voorbeelden zijn een ketting met zachte vervormbare rubber, ketting met kunststof met dezelfde eigenschappen, ketting met bijtrubber, ketting met tuinslang, ketting met zachte darm, uit flexibel rubber of flexibele kunststof bestaande commercieel beschikbare speeltjes.

Er zijn geen eisen met betrekking tot de afmeting of het aantal verrijkingsmaterialen in een hok vastgelegd. Het is belangrijk om frequent na te gaan in welke mate het aanwezige afleidingsmateriaal nog voldoende is/wordt gebruikt (zie beoordelingsmethodes hieronder) en indien niet, te variëren in het soort afleidingsmateriaal of meer verrijkingsmateriaal te geven.

Belangrijke voorwaarde van verrijkingsmateriaal is dat het verrijkingsmateriaal wel bereikbaar moet zijn voor alle varkens in een hok zodat er geen onderlinge competitie of agressie is. Het verrijkingsmateriaal wordt best geplaatst op ooghoogte, en weg van de voeder- en drinkbak. Het verrijkingsmateriaal is permanent aanwezig voor alle leeftijdscategorieën en wordt best ook regelmatig afgewisseld.

Ideaal verrijkingsmateriaal voldoet aan een aantal criteria: eetbaar, kauwbaar, onderzoekbaar en vervormbaar. Wees je er dus wel van bewust dat een ketting met een stuk darm minder verrijking biedt aan de varkens en aldus minder bijdraagt aan het voorkomen van bijtgedrag.

In het artikel ‘Bijkomende eisen voor verrijkingsmateriaal' vindt u concrete voorbeelden van verrijkingsmaterialen die op zichzelf volstaan mits de evaluatie gunstig is (categorie 1), verrijkingsmaterialen die moeten worden aangevuld met andere materialen (categorie 2) en verrijkingsmaterialen die niet mogen worden gebruikt (categorie 3).

Eén van de belangrijkste is of de varkens voldoende interesse en/of toegang hebben en dus voldoende exploratief gedrag vertonen. Om dit te beoordelen heeft u de keuze uit drie beoordelingsmethodes (1) volgens welfare quality, 2) o.b.v. risicobeoordeling en 3) exploratief gedrag). Daarnaast zijn er andere indicatoren die al dan niet dierafhankelijk zijn.

De beoordeling (met één van bovenstaande methodes) dient u minstens driemaandelijks uit te voeren i.p.v. maandelijks zoals initieel door de dienst Dierenwelzijn werd vooropgesteld. De beoordeling moet u uitvoeren in minstens 5 hokken, waaronder minstens 2 hokken met vleesvarkens en minstens 1 hok met biggen. De resterende hokken zijn vrij te kiezen. De beoordeling dient digitaal (digitale formulieren te downloaden via website dienst Dierenwelzijn) of op papier te worden bijgehouden voor de Dienst Dierenwelzijn. U kan wisselen tussen de methodes, u hoeft m.a.w. niet steeds dezelfde methode te gebruiken. Meer informatie en een concreet voorbeeld van elke van de beoordelingsmethodes vindt u terug in het artikel Beoordelingsmethodes voor van het verrijkingsmateriaal.


Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.
Versie:
1
Onderwerp:
Afmetingen/normen omgevingsverrijking
Datum:
22-03-2019