VARKENSLOKET

Demoproject 'Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid' - 2016

Projectinfo

Veel varkenshouders weten nog niet of het groepsgewijze managementsysteem dat ze momenteel toepassen wel het meest optimale managementsysteem voor hun varkensbedrijf is. Vaak wordt bij de opstart van een varkensbedrijf voor een specifiek productiesysteem gekozen en wordt dit gedurende vele jaren aangehouden. Doch, allerlei bedrijfsfactoren kunnen ertoe bijdragen dat het gekozen systeem op gebied van productie, rendabiliteit en arbeid (efficiëntie en vreugde) na een bepaalde periode kritisch moet worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

In dit project zal de impact van de specificiteit van de wekensystemen in de varkensbedrijven worden onderzocht en aangetoond. Zodoende kunnen de varkenshouders worden gesensibiliseerd qua bedrijfsvoering en arbeidsorganisatie om de rendabiliteit op hun bedrijf verder te optimaliseren.

Dit wordt bereikt via volgende specifieke doelstellingen:

 • Duiden op de voor- en nadelen van groepsgewijs management (per specifiek wekensysteem) en meer bepaald op gebied van rendabiliteit en arbeid. En hierbij de varkenshouders helpen interpreteren van de voor- en nadelen van de wekensystemen zodat ze doordacht een eventuele overschakeling naar een (ander) wekensysteem kunnen maken om de rendabiliteit en/of de arbeidsefficiëntie te verhogen.
   
 • Aantonen dat arbeidsefficiëntie per bedrijf en per gekozen wekensysteem sterk varieert. Dit moet de varkenshouders ertoe aanzetten om hun eigen manier van werken kritisch te bekijken om dan verder te optimaliseren.
   
 • Aantonen dat arbeidsefficiëntie kan worden verhoogd, o.a. door een goede planning en automatisatie.
   
 • Aantonen dat wekensystemen en rendabiliteit aan elkaar zijn gekoppeld.

In het kader van het demoproject zullen een aantal digitale nieuwsbrieven gepubliceerd worden waarin u op de hoogte wordt gehouden van het verloop en de resultaten binnen het project.

 • In de eerste nieuwsbrief (pdf) maakt u kennis met de projectinhoud en de demoproef die zal worden uitgevoerd op de praktijkbedrijven.
   
 • De tweede nieuwsbrief (pdf) toont de resultaten van een online enquête (najaar 2014) bij Vlaamse zeugenhouders over het gebruikte wekensysteem. Het doel was om een beeld te krijgen van de toegepaste wekensystemen en de voor- en nadelen van de wekensystemen in kaart te brengen.
   
 • Uit een enquête bij Vlaamse varkenshouders blijkt dat de gemiddelde speenleeftijd de laatste jaren is gedaald. In de derde nieuwsbrief (pdf) leest u meer over het effect van de speenleeftijd op o.a. de groei, de sterfte, de ontwikkeling van het maag-darmstelsel en het gedrag van de biggen.
   
 • De vierde nieuwsbrief (pdf) gaat dieper in op het effect van de speenleeftijd van de biggen op de zeug. De speenleeftijd kan namelijk het interval spenen-dekken, het drachtpercentage, de worpgrootte en biggensterfte, de hormonenbalans en de langleefbaarheid van de zeug beïnvloeden.
   
 • De vijfde nieuwsbrief (pdf) focust op de arbeidsorganisatie en -spreiding binnen 3- en 4-wekensystemen. De invloed van de arbeidsduur op de technische kengetallen en de keuze van het wekensysteem i.f.v. de arbeidsorganisatie en rendabiliteit komen aan bod.
   
 • In deze zesde nieuwsbrief (pdf) wordt het optimale reinigings- en ontsmettingsprotocol in acht korte stappen uitgelegd. Zelfs bij een korte leegstand, zoals in een twee- en vierwekensysteem, kan de kraamstal grondig gereinigd worden.

Op 20 mei ging in het kader van het project een demonamiddag door. Bekijk de presentaties over reinigen en ontsmetten, arbeidsorganisatie, alternerend spenen en het belang van de beerkeuze: