VARKENSLOKET

Binnen het VLAIO-project “Naar een bedrijfseconomische en milieukundige win-win door een efficiënt voedergebruik in de varkenshouderij” wordt onderzocht hoe we naar een algemeen aanvaarde formule voor de berekening van de voederconversie kunnen gaan. Na overleg met verschillende stakeholders uit de sector kwam een nieuw kengetal naar boven, namelijk de karkasgroei per kg voeder. Via onderstaande tool kan u de karkasgroei per kg voeder berekenen.

0,0
0,0

* gecorrigeerd voor sterfte en representatief voor een gewichtstraject 25-115 kg (levend gewicht)

Lees het artikel: Naar een uniforme formule voor voederconversie via participatief onderzoek (07/05/2019).

Naast bovenstaande rekenmodule bieden we ook een rekenmodule voor de berekening van de gestandaardiseerde voederconversie aan.