VARKENSLOKET

WATER

Drinkwater van goede kwaliteit is essentieel voor een goede diergezondheid. Water is noodzakelijk voor groei, lichaamstemperatuur, melkproductie, en transport van voeding- en afvalstoffen in het lichaam. De waterbehoefte is afhankelijk van verscheidene factoren zoals leeftijd, voedersamenstelling, melkproductie en omgevingstemperatuur. In deze rubriek vindt u informatie over drinkwatervoorzieningen, -kwaliteit en watergebruik in varkensbedrijven.

Waterkwaliteit
Duurzaam waterverbruik

Watertool (Inagro)

Het eerste aanspreekpunt voor al uw water gerelateerde vragen!

 • Gebruik van (alternatieve) waterbronnen
 • Waterbehandelingstechnieken
 • Afvalwaterzuivering
 • Remediatietechnieken oppervlakte- en grondwater
 • Wetgeving i.v.m. water

Waterportaal (Oost-Vlaanderen)

Kennisloket met praktijkervaring en informatie rond waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven. Focus op plantaardige productie!

 • Alternatieve waterbronnen
 • Waterkwaliteit, ontijzering, beregening
 • Gewasbescherming:
  • Emissiereductie
  • Verwerking

Belevingsdag Water - Inagro
Binnen het demonstratieproject ‘Goed drinkwater, het onzichtbare goud in een veeteeltbedrijf’ focusten Inagro, Hooibeekhoeve, Pluimveebedrijf en PVL 2 jaar op waterkwaliteit binnen de veehouderij. Als afsluiter van dit project organiseerde Inagro een Belevingsdag water in de veehouderij.

Waterkwaliteit 

 • Beïnvloeden de hardheid en het bicarbonaatgehalte van water de groeiprestaties van biggen? (pdf) (Nathalie Nollet): diepdrainagewater (ondiep grondwater ongeveer 4 meter onder het maaiveld) is een alternatieve duurzame waterbron voor diep grondwater dat in bepaalde Vlaamse regio’s onder druk staat. Uit analyses blijkt dat diepdrainagewater vaak een te hoge hardheid heeft en een hoger aandeel bicarbonaten, wat kan resulteren in een verminderde melkgift bij de zeug en diarree bij gespeende biggen. In de ILVO-biggenbatterij werden een aantal proeven opgezet om het effect van water met een verhoogde hardheid en bicarbonaatgehalte op de wateropname, zoötechnische prestaties en mestconsistentie na te gaan. Uit de proeven bleek dat harder water en water met een hoger bicarbonaatgehalte (vergelijkbaar met diepdrainagewater) de bigprestaties niet per se negatief beïnvloed. De biggen die de keuze hadden tussen twee soorten (stadswater en water met verhoogd bicarbonaatgehalte) water lieten een significant lagere dagelijkse groei en hogere voederconversie opmeten. Voor de onderzoekers was de reden hiervoor niet meteen duidelijk. Uit voorzorg lijkt het alleszins beter om biggen niet te laten kiezen tussen twee soorten water.
   
 • In de presentatie ’Waterkwaliteit in agrarisch gebied: stand van zaken - CVBB en aandachtspunten voor de komende periode’ (Dirk Coomans; 2015) wordt  de CVBB-werking, de huidige waterkwaliteit in landbouwgebieden en de toekomst betreffende MAP 5 toegelicht.
   
 • In de presentatie 'Gezond drinkwater voor rundvee en varkens: van bron tot dier' (Tamara Vandersmissen, DGZ; 2014) worden de belangrijkste aanbevelingen inzake water op een rijtje gezet.
   
 • De (herwerkte) brochure 'Water op het landbouwbedrijf' (Departement Landbouw en Visserij; 2008) benadrukt het belang van goed kwalitatief water op het landbouwbedrijf en geeft informatie over vergunningen op grondwaterwinning, heffing op het lozen van water, afvalwaterbeperking en waterzuivering.
   
 • De presentatie 'Alternatieve waterbronnen' (Dominique Huits en Sigrid De Ketelaere; 2008) bespreekt het gebruik van leiding-, grond-, hemel-, oppervlakte- en drainagewater in de landbouw, evenals de mogelijke waterbehandeling.
   
 • Ter afronding van het demonstratieproject ‘Gezond drinkwater voor runderen en varkens: van bron tot dier’ werd de brochure 'Ontsmetten van drinkwater op veeteeltbedrijven: noodzaak of luxe' gepubliceerd. De brochure geeft informatie over het correct nemen van een waterstaal op je bedrijf en de beschikbare richtwaarden (scheikundig en bacteriologisch) die worden bekomen na een wateranalyse. Het gebruik van ontsmettingsmiddelen om het drinkwater bacteriologisch in orde te krijgen wordt aangehaald.
   
 • De brochure 'Water, elke druppel telt. Varkenshouderij' (VMM; 2004) geeft algemene informatie over het waterverbruik in varkenshouderijen, tips voor het verminderen van het waterverbruik en het verbeteren van de waterkwaliteit.
   
 • Op de website van Dierengezondheidszorg Vlaanderen vindt u de ‘kwaliteitseisen voor drinkwater’ terug. De waterkwaliteit laten controleren wordt vaak over het hoofd gezien, maar is van groot belang. Bij waterstaalnamen wordt best zowel aan de bron als ter hoogte van de drinknippels een waterstaal genomen.

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoWelk effect heeft ontsmettingsmiddel voor water op ontwormingsmiddel/geneesmiddel in het water? Is het noodzakelijk om altijd de ontsmetting af te leggen bij het toedienen van ontworming/geneesmiddel via water? Ik denk dan aan waterstofperoxide en chloordioxide. Hoelang duurt het vooraleer dat uitgewerkt is?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoWat is de ideale pH-waarde van drinkwater bij gespeende biggen en biggen tot 25 kg?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoMomenteel gebruik ik natriumhypochloriet in het drinkwater bij mijn vleesvarkens van opstart tot afmesten. Is dit een erkend product? Moet ik dit melden aan het FAVV?

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoHebt u informatie over sneltests om de kwaliteit van het drinkwater te testen en welke producten kan u adviseren bij diverse problemen?

(Duurzaam) Waterverbruik

Waterbehoefte

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoHeeft u gegevens in verband met het waterverbruik ten opzichte van het voederverbruik of ten opzichte van het gewicht voor vleesvarkens?

Alternatieve waterbronnen