VARKENSLOKET

Vraag

Ik wil een stal renoveren om er vleesvarkens in te steken. Ook de roosters moeten worden vernieuwd. Later zou ik in deze stal graag jonge gedekte gelten/zeugen willen huisvesten. Wat zijn de vereisten betreffende de roosters (spleetbreedte en balkbreedte voor vleesvarkens en zeugen), het percentage dichte vloer in groepshuisvesting (m.a.w. voldoet een vleesvarkensrooster voor de zeugen?), is er een ammoniakemissiearm systeem dat voor zeugen en vleesvarkens geldt? Wat zijn de vereisten voor het hok en de roosters van zoekberen?

Antwoord
  • Normen voor de maximale spleetbreedte en minimale balkbreedte van betonnen roostervloeren1:

Roostervloeren

De industriële toegelaten afwijking is 3 mm. De spleet die grenst aan de muur mag iets breder zijn dan de norm op voorwaarde dat de varkens er niet in kunnen trappen.

De betonnen roostervloeren die voldoen aan de vereisten voor de vleesvarkens kunnen ook worden gebruikt voor de gedekte gelten/zeugen.
  • Groepshuisvesting van drachtige gelten en zeugen - percentage dichte vloer

De vrije vloerruimte voor de zeugen en gelten na dekking bestaat voor minimaal 0,95 m² per gelt en 1,3 m² per zeug uit een dichte vloer. In deze dichte vloer beslaan de openingen voor de afvoer van mest en urine maximaal 15 %. Als het ligcomfort van de dieren niet wezenlijk verschilt ter hoogte van de overgang van rooster naar dichte vloer, dan mag de balk van de rooster die aansluit bij de dichte vloer gerekend worden bij de oppervlakte van dichte vloer.

Als de rooster minder dan 15% afvoergaten heeft, mag u de rooster gewoon intact laten en wordt deze als dichte vloer beschouwd. Als de rooster meer dan 15% afvoergaten heeft, telt deze niet mee als dichte vloer. Het volstaat dus, op dat gedeelte rooster voldoende afvoergaten dicht te maken tot u onder de 15 % opening uitkomt. Als de doorlaat van de rooster meer dan 15% bedraagt, kunnen de openingen worden dichtgemaakt bijvoorbeeld met een kunststofstrip. Een andere oplossing is het bedekken met een (rubber) mat, maar deze zal gemanipuleerd worden door de zeugen en zeer snel vuil zijn.

De strook dichte vloer moet groot genoeg zijn voor het comfort van één liggende zeug. De dichte vloer hoeft niet in één aangesloten deel van het hok gerealiseerd te worden, maar kan ook uit meerdere delen bestaan, op voorwaarde dat ze groot genoeg zijn voor minstens één liggende zeug. De oppervlakten ingenomen door voederbakken, drinkbakken, … worden niet meegerekend tenzij in volgende situaties:

Groepshuisvesting

  • Ammoniakemissiearm (AEA) stalsysteem
Er is geen enkel AEA-systeem volledig compatibel voor zowel zeugen als voor vleesvarkens. Wel is het mogelijk om een nageschakeld systeem te gebruiken zoals een luchtwasser (chemisch of biologisch) of een biobed . Een andere mogelijkheid is het toepassen van koeldeksystemen die zowel bij vleesvarkens als bij zeugen mogelijk zijn.

Let wel op bij de dimensionering van deze bovengenoemde nageschakelde systemen. De dimensionering zal immers variëren in functie van de ventilatiebehoefte. De ventilatiebehoefte hangt af van de diercategorie, het aantal dieren en het luchtinlaatsysteem. U zal dus moeten berekenen in welke situatie de ventilatiebehoefte het grootst is (hetzij bezetting met vleesvarkens, hetzij bezetting met zeugen/gelten) en de capaciteit van de luchtwasser afstemmen op de hoogste behoefte

Wat de koeldeksystemen betreft zijn er beperkingen op het vlak van toegelaten emitterend oppervlak per dier en in sommige gevallen van de leefruimte per dier of van het type rooster. Ga bij deze keuze dus goed na of in beide situaties aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

  • Specifieke huisvestingsnormen voor (zoek)beren2 :

Volwassen beren moeten beschikken over een vrije vloeroppervlakte van minstens 6 m². Wanneer het hok ook gebruikt worden om te dekken, moet een volwassen beer over minstens 10m2 beschikken en moet het hok volledig vrij zijn van obstakels. De beer moet zich kunnen omdraaien en de andere varkens kunnen horen, ruiken en zien.

Een deel van de totale vloeroppervlakte dat groot genoeg is voor de beer om te liggen, moet bestaan uit een dichte vloer of moet worden voorzien van een mat of van stro of een ander geschikt materiaal.
  • Ter informatie geven we een overzicht van de minimale vrije vloeroppervlakte en aandeel dichte vloer bij drachtige gelten en zeugen in groepshuisvesting in functie van de groepsgrootte: Minimale beschikbare vrije vloerruimte in functie van het lichaamsgewicht van de varkens:

VloerruimteVloerruimte-2

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.


[1] K.B. van 15 mei 2003 betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen
[2] Stallijst van ammoniakemissiearme stalsystemen (versie juli 2016)
[3] Beer: een geslachtsrijp mannelijk varken, bestemd voor de fokkerij - K.B. van 15 mei 2003
Versie:
1
Onderwerp:
Vleesvarkensstal renoveren
Datum:
23-05-2019