VARKENSLOKET

JE VLEESVARKENS OPTIMAAL AFLEVEREN EEN MUST IN MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN!
GEBRUIK DE HANDIGE ILVO-TOOL SLACHTDOORDACHT

Via de ILVO-tool Slachtdoordacht maken we aan de hand van recente prijsinfo een simulatie om het economisch optimaal slachtgewicht per afgeleverde gelt en barg te berekenen. De tool biedt je een concreet antwoord op volgende vragen: 1) hoe sterk hangt het optimaal slachtgewicht af van de marktomstandigheden? ; 2) wat is het verlies aan bruto marge wanneer ik afwijk van het optimale slachtgewicht? en 3) wat is de invloed van de dierprestaties op het optimale slachtgewicht? Kortom, een must voor de varkenshouder om zijn bedrijfsvoering te optimaliseren!

Voor het berekenen van het optimaal slachtgewicht worden parameters zoals het slachtrendement, mestproductieparameters, de gewichtsvork en toeslagen, diertechnische gegevens en economische gegevens meegenomen. Deze parameters zijn standaard ingevuld in de tool, maar zijn aanpasbaar op basis van je bedrijfsspecifieke info via de configuratie- en de simuleerpagina.

De economische en diertechnische1 gegevens

  • Een varkensprijs van €1,33/kg geslacht gewicht
  • Biggenprijs vastgelegd op 20 euro
  • 2,6 productierondes per jaar
  • Driefasevoedering: prijs fase 1: €282/ton - fase 2: €265/ton - fase 3: €255/ton. Gelten en bargen worden apart afgemest.
  • De gewichtsvork en toeslagen zijn standaard deze van BPG, maar zijn aan te passen.

Het slachtgewicht optimaliseren op korte termijn

Onderstaande grafiek (Grafiek 1) focust zich op de optimalisatie van het slachtgewicht op korte termijn a.d.h.v. de evolutie van het bruto saldo (in €) per afgeleverd varken in functie van de afmestduur. Maar hoe interpreteer je deze grafiek?

Grafiek1

Grafiek 1. Optimaliseer je slachtgewicht door het maximale bruto saldo per varken na te streven

De linker as geeft het bruto saldo (in euro) per varken weer in functie van de afmestduur. De rechter as toont het aflevergewicht (in kg) in functie van de afmestduur.

In Grafiek 1. zie je dat het hoogste bruto saldo voor gelten en bargen wordt bereikt aan het begin van de hoogste trap in de gewichtsvork bij een afmestduur van respectievelijk 131 en 126 dagen. Als je een week eerder aflevert val je buiten de gewichtsvork en betekent dit een bruto saldo verlies van respectievelijk 2,85 voor de gelten en 2,35 euro voor de bargen (Tabel 1 en Grafiek 2). Indien je een week later aanlevert dan het optimale slachtgewicht blijf je binnen de gewichtsvork, maar is er evenzeer een verlies van 0,5 (gelten) of 1,03 (bargen) euro aan saldo per varken. Dit wil zeggen dat voorbij het optimale slachtgewicht het aandeel voederkost hoger ligt dan de extra omzet voor de extra kilo’s gewichtsaanwas. Bovendien gaat dit ook gepaard met o.a. extra kosten voor de mestafzet. De varkens te zwaar laten worden is dus evenmin aangewezen, want elke extra kg kost immers extra geld. Op basis van grafiek 2 blijkt dat eens de hoogste uitbetalingsklasse bereikt is, het een must is om deze varkens snel af te leveren aangezien vanaf dan het bruto saldo snel terug daalt.

Tabel 1. Bruto saldo verlies bij het één week vroeger en later afleveren van de vleesvarkens

 

Optimale afmestduur

(in dagen)

Optimaal aflevergewicht

(in kg)

Maximaal bruto saldo

(euro/varken)

Saldoverlies bij week eerder afleveren

(euro/varken)

Saldoverlies bij 1 week later leveren

(euro/varken)

Gelt

131

108

20,65

2,85

0,5

Barg

126

109

16,33

2,35

1,03

 

Grafiek 2

Grafiek 2. Verlies aan marge per vleesvarken door het te vroeg of te laat afleveren aan het slachthuis

  • Om het maximale bruto saldo per varken te bekomen moet je je varkens afleveren binnen de gewichtsvork van je slachthuis

  • Eens de hoogste uitbetalingsklasse binnen de gewichtsvork wordt bereikt, is het snel afleveren van de varkens cruciaal voor varkens met dit diertechnisch profiel

Bij bovenstaande simulatie werd uitgegaan van gemiddelde groeiprestaties: dagelijkse groei gelten=677 gram/dag en dagelijkse groei bargen=714 gram/dag. De cumulatieve voederconversie (VC) over het gewichtstraject bedraagt voor de gelten 2,8 en voor de bargen 3,0.

Bij efficiënter groeiende varkens (dagelijkse groei gelten=714 gram/dag en dagelijkse groei bargen=752 gram/dag) - cumulatieve VC gelten=2,6 en cumulatieve VC bargen=2,8) ziet de simulatie er als volgt uit (Grafiek 3). Met dezelfde prijsinfo wordt het hogere maximale bruto saldo van 27,18 euro per afgeleverde gelt bereikt bij een hoger slachtgewicht van 115 kg (Grafiek 3). Bij de bargen blijft het optimale slachtgewicht behouden, nl. 109 kg, maar wordt dit bereikt bij een kortere afmestduur en verkrijgt men eveneens een hoger bruto saldo, namelijk 22,60 euro per afgeleverde barg.

  • Voer je bedrijfsspecifieke kengetallen in!  Enkel dan kan je het optimale slachtgewicht voor je bedrijf berekenen

Het optimale aflevergewicht wijzigt nl. in functie van o.a. de groeiresultaten, de voederconversie, en de varkens- en voederprijzen.

Grafiek 3

Grafiek 3. Het optimale slachtgewicht varieert o.a. in functie van de efficiëntie van de varkens

Het is nuttig om deze simulatie regelmatig te herhalen, vooral bij een gewijzigde economische situatie/prijzen. Bijvoorbeeld als de voederprijs stijgt of varkensprijs daalt, zal het optimaal aflevergewicht verschuiven richting de ondergrens van de hoogste uitbetalingszone in de gewichtsvork van het slachthuis. Maar ook de seizoensinvloeden op de groeiprestaties van de vleesvarkens kunnen het verloop van het bruto saldo en bijgevolg de optimalisatie van het slachtgewicht beïnvloeden.

  • Herhaal de simulatie regelmatig met de up-to-date technische en economische gegevens!

Bemerk dat bovenstaande simulatie de optimalisatie van het slachtgewicht op korte termijn betreft. De optimalisatie van het slachtgewicht dient echter ook op langere termijn (jaarbasis) te worden bekeken. Het komt dan niet meer neer op het optimaliseren van het bruto saldo per varken, maar van het bruto saldo per varkensplaats per jaar. De mestduur per ronde moet dan worden afgewogen met het aantal productierondes per varkensplaats per jaar. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk rendabeler om de (laatste) lichte varkens af te leveren voor zij de gewichtsvork met de maximale uitbetaling bereiken, omdat hun trage groei de volgende productiecyclus te lang zou ophouden. Dit wordt in een volgende nieuwsbrief/artikel besproken.

Vragen of opmerkingen?
Sarah De Smet: sarah.desmet@varkensloket.be - 09/272 28 48
Frederik Leen: frederik.leen@ilvo.vlaanderen - 09/272 23 82

Tekst: Sarah De Smet (Varkensloket), Frederik Leen (ILVO), Jef Van Meensel (ILVO) en Sam Millet (ILVO)
 

[1] Op basis van de voorgestelde simulatie-opties in de tool en input van de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV)