Studienamiddagen rendabel varkens houden

De evolutie van de kengetallen op basis van het LandbouwMonitoringsNetwerk, hefbomen die het economisch resultaat van uw bedrijf beïnvloeden en het (ver)bouwen van een biologische varkensstal.  Deze drie onderwerpen kwamen aan bod tijdens de studienamiddagen ‘Rendabel varkens houden’ die doorgingen in mei en juni.

Goedele Vrints (AMS) nam in haar presentatie ‘Rendabiliteitsanalyse varkens (pdf)’ de evolutie van de technische en economische kengetallen voor de boekjaren 2010 – 2012 (voorlopige cijfers voor 2013) onder de loep. Deze cijfers geven de gemiddelden weer van de bedrijven die zijn aangesloten bij het LandbouwMonitoringsNetwerk. De voeders vertegenwoordigen het grootste aandeel in de totale kostenposten (vermeerdering: 49%; vetmesting: 52%; gesloten bedrijven: 64%). Voor de bedrijven die afmesten is de aankoop van biggen ook een hoge kostenpost (31%). Zowel de krachtvoeder- als de varkensprijzen schommelen sterk  tussen de jaren en binnen éénzelfde jaar. In 2013 daalde zowel bij de vermeerdering, afmesting als bij de gesloten bedrijven het familiaal arbeidsinkomen (vermeerdering: -74,1 euro/zeug; afmesting 3,7 euro/afgeleverd vleesvarken; gesloten bedrijven: 1,7 euro/afgeleverd vleesvarken). Tussen bedrijven varieert het familiaal arbeidsinkomen sterk door verschillen in de totale variabele en vaste kosten. De bedrijven met het hoogste bruto saldo halen de beste technische kengetallen. Bij de vermeerderingsbedrijven stijgen het aantal grootgebrachte biggen per zeugen en de dagelijkse groei van de biggen licht. Maar in tegenstelling van wat zou worden verwacht, verbeterde de voederconversie bij de vleesvarkens de laatste jaren niet.

Kleine verbeteringen (bv. in de technische kengetallen) kunnen reeds een grote invloed hebben op het saldo van uw bedrijf. Via hefbomen kan namelijk met een relatief kleine inspanning een relatief groot effect op inkomen behaald worden. Dit werd aan de hand van enkele simulaties toegelicht door Ludwig Lauwers (ILVO) in zijn presentatie ‘Factoren van winst en verlies: over hef- en slagbomen (pdf)’. Door o.a. dalende varkensprijzen en stijgende voederprijzen staat het inkomen van varkenshouders de laatste jaren onder druk. De vraag is: wat kan je hier als varkenshouder doen? Het optimaliseren van het management, het verkennen van nieuwe markten en systeemverruiming kunnen mogelijke strategieën zijn. Om uw bedrijfssituatie te optimaliseren is het allereerst belangrijk om uw bedrijf goed te kennen. Vergelijk daarom uw kengetallen met vergelijkbare bedrijven. Aan de hand van beslissingsondersteunende tools zoals Pigs2Win krijgt u een idee van mogelijke verbeterpaden (bv. het werken aan een betere voederconversie, lager sterftecijfer, het eindgewicht van de vleesvarkens wijzigen) op uw bedrijf. Laat u hierbij adviseren en begeleiden. Een andere mogelijkheid is het inzetten op nieuwe (niche)markten zoals biolandbouw of het inzetten op neventakken (bv. akkerbouw). In bepaalde gevallen kan zelfs uitbollen of stoppen de beste strategie zijn.

Ignace Deroo (Boerenbond) focuste in zijn presentatie ‘Nieuwbouw of verbouwen van een biologische varkensstal (pdf)’ op de huisvestingsregels voor biologische varkens. In de praktijk hebben biologische varkenshouders verschillende keuzemogelijkheden: weides met individuele hokken (piglo’s), het verbouwen van een bestaande stal, het bouwen van een nieuwbouw of een serrestal. Piglo’s zijn het goedkoopste en het bouwen van een nieuwe stal is het duurste alternatief. Voordelen bij het ombouwen van een bestaande stal zijn de lagere kostprijs, de mogelijkheid om het werk in verschillende fases uit te voeren en de eigen arbeid te benutten. Nadelen zijn dat de stal vaak minder goed is in te richten bij slechte afmetingen, de lichtinval soms te laag is en het verbouwen veel werk met zich meebrengt. Bij het beslissen of een verbouwing mogelijk is moet o.a. worden nagegaan of er voldoende ruimte is rond de oude stal voor het buitenbeloop en of de fundamenten van de roostervloer de volle vloer (ingestrooid gedeelte) kunnen dragen. Om een idee te krijgen van de kostprijs van een nieuwbouw liet Bio zoekt Boer twee stalconcepten voor een nieuwe stal (gesloten biovarkensbedrijf met 50 zeugen) uitwerken. De investering kwam neer op ongeveer 1 miljoen euro, waarvoor 38% VLIF-subsidie kan worden verkregen. De kostprijs ligt dus erg hoog. Bijkomend knelpunt is dat banken niet vertrouwd zijn met het rendement van een biologisch varkensbedrijf waardoor dossiers niet of moeilijk worden goedgekeurd.

Bekijk de presentaties van de studiedag:

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid