Agenda

5 november 2015

Studienamiddag nichemarkten 
Roeselare (Inagro, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem)
Programma van de studienamiddag

23 november 2015

Studienamiddag nichemarkten 
Sint-Niklaas (Syntra, Hogekouter 1, 9100 Sint-Niklaas)
Programma van de studienamiddag

Nieuw op de website

Succesfactoren van mestkelders met schuine putwanden

Uit onze bevraging bij varkenshouders met ammoniakemissiearme stallen met schuine putwanden, blijkt dat de praktijktevredenheid wisselend is. Voor een goede werking van een dergelijk systeem is zowel een correcte aanleg als een juist gebruik cruciaal. In het volgende artikel (pdf) leest u meer over de aandachtspunten bij de aanleg en het gebruik van een dergelijk systeem.

Varkens met intacte staarten: een haalbare kaart of utopie?

De derde nieuwsbrief (pdf) van het project ‘Onderzoek naar aanpassingen van het management of verrijkingselementen ter voorkoming van staartbijten en kannibalisme bij varkens’ informeert u over de resultaten van een proef met vleesvarkens met intacte staarten. Het voorzien van afleidingsmateriaal (strokokers met geperste stroblokken) verlaagde het voorkomen van manipulatiegedrag. Bij de zwaardere vleesvarkens (90-120 kg) bleek de aanwezigheid van een schuilpaneel in het hok het bijtgedrag te verhogen. Het manipulatiegedrag verschilde naargelang het type varken: meer bijt- en neusgedrag bij de varkens met een aanleg voor een betere slachtkwaliteit/conformatie vergeleken met groeitype-varkens

De vierde nieuwsbrief (pdf) focust op het effect van enkele managementaanpassingen (het gescheiden afmesten in aparte hokken, het voorzien van een schuilwand of een verhoogd platform) op het gedrag en de prestaties van vleesvarkens. Ook de ervaringen van de varkenshouders met deze aanpassingen worden beschreven. In de hokken met een platform kwam er, mede door een lagere hokdensiteit, minder manipulatiegedrag voor. Hoewel er bij de beren en immunocastraten die gescheiden werden afgemest meer agressie-gerelateerd gedrag voorkwam, resulteerde dit niet in een toename van letsels. In de hokken met schuilpanelen werden dan weer de hoogste gewichten waargenomen. Hieruit wordt geconcludeerd dat elke managementaanpassing zowel voor- als nadelen heeft. Het platform heeft de meest positieve invloed op het gedrag van de dieren, maar er moet ook rekening gehouden worden met de kostprijs en het gebruiksgemak.Spelen geboortegewicht en leeftijd een rol in darmfunctie en -ontwikkeling?

Welke invloed heeft een laag geboortegewicht op de ontwikkeling en functie van de dunne darm? En houden de gevolgen van een laag geboortegewicht aan tijdens de zoogperiode?

Op bovenstaande vragen formuleerde Véronique Huygelen een antwoord tijdens haar doctoraatsonderzoek (UAntwerpen). Een korte samenvatting van het doctoraat kunt u hier nalezen.

 

Berengeur wordt deels beïnvloed door slachtgebonden factoren

Welke bedrijfs- en slachtgebonden factoren beïnvloeden het voorkomen van berengeur? En welke strategieën kunnen varkenshouders toepassen om berengeur op hun bedrijf te reduceren? Belangrijke vragen die ILVO en KU Leuven proberen te beantwoorden tijdens het onderzoeksproject 'bedrijfsspecifieke strategieën voor de reductie van berengeur'.

Uit de eerste onderzoeksfase waarbij karkassen van 34 bedrijven werden gescoord aan de slachtlijn, bleek dat berengeur minder voorkwam bij karkassen met minder verwondingen en een hoger vleespercentage. De berengeurprevalentie varieerde sterk tussen bedrijven, maar ook tussen slachtingen van éénzelfde bedrijf. Dit wijst erop dat naast bedrijfsspecifieke factoren ook slachtgerelateerde factoren een rol spelen.
Lees meer in de eerste nieuwsbrief (pdf).

E-learning tool: verrijkingsmateriaal en staartbijten

Schadelijk gedrag, zoals staartbijten wordt beïnvloed door meerdere factoren. Het voorzien van hokverrijkingsmateriaal heeft als doel om de varkens een stimulerende omgeving aan te bieden zodat er minder frustratiegedrag optreedt.

Een e-learning tool, ontwikkeld binnen het Europese Welnet-project helpt u om:
  • De geschiktheid van het type omgevingsverrijkend materiaal na te gaan
  • De motivatie van exploratief gedrag en staartbijten te begrijpen
  • De mogelijke risicofactoren en gevolgen van staartbijten te onderkennen
Meer lezen over geschikt afleidingsmateriaal voor biggen, vleesvarkens en zeugen (pdf).
 

Meerfasenvoeding-rendementsverschillen

De afgelopen maanden publiceerde het Praktijkcentrum Varkens een aantal artikels in de vakpers. Dit in het kader van zes worskshops die doorgingen tijdens het event van de VarkensAcademie (2014).

U heeft de laatste twee artikels nog tegoed:
De andere vier artikels en de gefilmde voordracht van Anita Hoofs (VIC Sterksel) vindt u op de volgende pagina terug.

Verantwoord antibioticumgebruikEen korte demonstratiefilm informeert u over enkele praktisch haalbare alternatieven om het antibioticumgebruik op uw bedrijf te reduceren. Resultaten van de Universiteit Gent (RedAb-project) toonden aan dat goede bioveiligheidsmaatregelen, vaccineren en het voorzien van goed kwalitatief voeder en water het antibioticumgebruik kunnen doen dalen.  U kan hier het filmpje bekijken.
Het filmpje kadert binnen het demonstratieproject 'verantwoord antibioticumgebruik op varkens-, pluimvee en vleeskalverbedrijven'.
 
Recente vragen en antwoorden

Eén van de kerntaken van het Varkensloket is het beantwoorden van vragen vanuit de sector. Hieronder vindt u de antwoorden op enkele recent gestelde vragen terug. Heeft u ook een vraag? De contactgegevens van het Varkensloket vindt u onderaan de nieuwsbrief terug.

Deelnemen aan praktijkgericht onderzoek

Ervaring met intacte staarten?

Staartbijten en kannibalisme hebben een negatieve impact op het dierenwelzijn en het financieel resultaat. Het hoofddoel van het project 'Onderzoek naar aanpassingen van het management of verrijkingselementen ter voorkoming van staartbijten en kannibalisme bij varkens' is dan ook om te zoeken naar praktijkoplossingen om dit schadelijk gedrag te reduceren. Uw mening en ervaring als varkenshouder zijn uiterst belangrijk in de zoektocht naar de meest geschikte oplossingen. De projectpartners zijn op zoek naar varkenshouders die hun ervaringen met intacte staarten willen delen. U kunt hiervoor contact opnemen met Anneleen Bulens (anneleen.bulens@kuleuven.be of 0479/44 57 69).

Enquête over afleidingsmateriaal:

Uw ervaringen met afleidingsmateriaal kunt u delen door de enquête in te vullen door te klikken op deze hyperlink. Bedoeling van de enquête is om een beeld te vormen van de visie van de varkenshouder over de haalbaarheid en efficiëntie van verrijkingsmateriaal.

Het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket werd opgestart als één van de maatregelen uit het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is een kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen uit de varkenssector. Op onze website vindt u actuele informatie over de varkenshouderij terug. Als multidisciplinair ‘loket’ komen alle aspecten van het varkensonderzoek aan bod: o.a. huisvesting, bedrijfsmanagement, diergezondheid en stalklimaat. Daarnaast worden studie– en demonstratiedagen aangekondigd, waarvan na afloop de presentaties en verslagen te raadplegen zijn.

Vragen?

Heeft u een vraag over de varkenshouderij? U kan deze via het contactformulier, telefonisch (09/ 272. 26.67) of via info@varkensloket.be aan ons stellen. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief