De derde nieuwsbrief van het Varkensloket is verschenen. Deze nieuwsbrief houdt u up-to-date over de werking van het Varkensloket en het Praktijkcentrum Varkens.

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. een agenda met studiedagen, nieuwe artikels op www.varkensloket.be, behandelde vragen, en een voorstelling van de onderzoeks- en demoinfrastructuur in Bocholt. We bestrijken een brede waaier aan onderwerpen: meerfasevoeding bij vleesvarkens, technische en economische resultaten uit de varkenshouderij, gescheiden afmesten van vleesvarkens, huisvesten van vleesvarkens in grote groepen, vereisten voor biologische luchtwassers...

Benieuwd naar meer info? Lees dan snel verder.


Indien u reeds geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, blijft u de volgende nieuwsbrieven ontvangen.
Nog niet geabonneerd? Schrijf u in op deze pagina.

Agenda

Dinsdag 19 november 2013

Praktijkinformatie voor de varkenshouder 2013
in het teken van kengetallen
PVL, Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt
19u15 tot 21u
Programma van de studieavond 

Donderdag 21 november 2013

Praktijkinformatie voor de varkenshouder 2013
in het teken van kengetallen
Thomas More, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
13u15 tot 16u30
Programma van de studienamiddag

Dinsdag 26 november 2013

Praktijkinformatie voor de varkenshouder 2013
in het teken van kengetallen
Zaal Glazuur, Dries 7a, 3380 Glabbeek
19u15 tot 21u
Programma van de studieavond

Donderdag 28 november 2013

Praktijkinformatie voor de varkenshouder 2013
in het teken van kengetallen
Vives, Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare
13u15 tot 16u30
Programma van de studienamiddag

Vrijdag 29 november 2013

Themadag Euregio Scheldemond 'Van stal tot akker: de link tussen intensieve veehouderij en akkerbouw'
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries Brugge
9u15 tot 17u
Programma van de themadag

Dinsdag 3 december 2013

Praktijkinformatie voor de varkenshouder 2013
in het teken van kengetallen
Auditorium gemeentehuis, Europalaan 22, 9880 Aalter
19u15 tot 21u
Programma van de studieavond

Nieuw op de website

Studiedagen 'Meerfasevoeding bij vleesvarkens'

Op twee studienamiddagen, die plaatsvonden op 11 (Torhout) en 12 (Bocholt) september, werden de mogelijkheden van het gebruik van meerfasevoeding bij vleesvarkens belicht. Met een opkomst van een 80-tal aanwezigen, konden deze studiedagen rekenen op een ruime interesse.
Soja is door het hoge eiwitgehalte, de gebalanceerde samenstelling (ideaal aminozuurprofiel) en de hoge verteerbaarheid de belangrijkste eiwitbron in varkensvoeder. Europa is slechts voor 25 à 30% zelfvoorzienend, wat leidt tot een jaarlijkse invoer van gemiddeld 39 miljoen ton soja uit de V.S., Brazilië en Argentinië. Omdat de import van soja gepaard gaat met diverse problemen, wordt vanuit Europa en Vlaanderen getracht om de afhankelijkheid te verminderen door o.a. te streven naar het telen van alternatieve eiwitbronnen.
Naast het telen van alternatieve eiwitbronnen kan de soja-import worden gereduceerd door gebruik te maken van fasevoeding. Hierbij wordt het eiwit- en aminozuurgehalte van het voeder aangepast aan de behoefte van het vleesvarken. Deze behoefte verandert in de loop van de vleesvarkensperiode, waarbij het rantsoen van oudere dieren per kg voeder minder nutriënten moet bevatten.
Klik hier om verder te lezen

Brochure 'Boeren met buren, communiceren met je buur(t)'

In het kader van het ADLO demonstratieproject 'Hoe geuremissies beheersen' is de brochure 'Boeren met buren, communiceren met je buur(t)' tot stand gekomen. Met deze brochure willen de initiatiefnemers (Inagro, Innovatiesteunpunt, ILVO, UGent en Vemis) land- en tuinbouwers helpen om een dialoog aan te gaan met hun buur(t). Dit doen ze door richtlijnen en bruikbare tips mee te geven. In de brochure vindt u praktijkgetuigenissen van vier land- en tuinbouwers die in dialoog zijn gegaan met hun buren. Op basis van deze getuigenissen werden waardevolle tips geselecteerd om een goede relatie met de buurt te creëren, te behouden of te verbeteren. Uit de brochure blijkt dat niet alleen communiceren, maar ook de manier waarop wordt gecommuniceerd een belangrijke factor is. Tot slot bevat de brochure een interview met twee burenbemiddelaars die hulp kunnen bieden wanneer de communicatie moeilijk verloopt.

Focusrapport 'Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk'

De varkenshouderij is een belangrijke bedrijfstak binnen de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Vanuit de sector en de overheid is er vraag naar onafhankelijke informatie over een aantal technische kengetallen en economische resultaten van de varkenshouderij. Dat leidde in 2009 tot de publicatie van een eerste rapport rond dat onderwerp.
Het focusrapport, gepubliceerd door het Departement Landbouw en Visserij, bouwt voort op de vorige rapporten en beschrijft de economische en technische resultaten voor de bedrijfstakken vermeerdering, afmesting en (bijna) gesloten bedrijven. De selectie van de bedrijven is licht aangepast en de spreiding van de economische en technische resultaten gebeurt nu op basis van het bruto saldo in plaats van het familiaal arbeidsinkomen.
Lees het rapport na

Vernieuwde voorwaarden Certus

Sinds 1 juli 2013 is een nieuw Certus-lastenboek van kracht. Om de overgang tussen het oude en het nieuwe lastenboek vlot te laten verlopen werd een Certus-overgangsregeling uitgewerkt. Vanaf 1 september 2013 werd gestart met de controles in het kader van het nieuwe lastenboek. Om na te gaan of u aan alle voorwaarden voldoet kan de checklijst productie worden geraadpleegd. Het Certus-reglement geeft de vernieuwde interne voorwaarden weer.


Recente vragen en antwoorden

Eén van de kerntaken van het Varkensloket is het beantwoorden van vragen vanuit de varkenssector. Hieronder vindt u de antwoorden op enkele recent gestelde vragen terug. Heeft u ook een vraag? De contactgegevens van het Varkensloket vindt u onderaan de nieuwsbrief terug.

Arbeidsveiligheid in de varkenssector

Brochure 'Veiligheid en gezondheid in de Belgische varkenssector'

Volgens de statistieken gebeurden er in de Vlaamse landbouw jammer genoeg 21 dodelijke arbeidsongevallen in 2012. Daarom wil ILVO-PreventAgri (o.a. met een recente campagne 'Landbouw zonder kleerscheuren') de aandacht vestigen op de veiligheid en risico’s in de land- en tuinbouw.
De brochure ‘Veiligheid en gezondheid in de Belgische varkenssector’ (2004) geeft een overzicht van de risico’s en preventiemaatregelen in de varkenssector met als doel de werkomstandigheden van de varkenshouders te verbeteren.
Verschillende risicofactoren, zoals het omgaan met dieren, ziektes, geluidsoverlast, stalatmosfeer, lichamelijke belasting en valgevaar zijn beschreven. In een volgend hoofdstuk worden tips gegeven om de gevaren en klachten bij stallenbouw te beperken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals ademhalings-, oog-, oor- en hoofdbescherming, schoeisel en handschoenen). Tot slot wordt in de brochure een voorbeeld van een risicoanalyse op een varkensbedrijf uitgewerkt.
De brochure is niet digitaal beschikbaar, maar kan gratis worden aangevraagd door uw contactgegevens door te geven aan het Varkensloket. De brochure zal vervolgens worden opgestuurd.

Onderzoeks- en demonstratieinfrastructuur

Proefstal voor vleesvarkens bij PVL (Bocholt)

De proefstal voor vleesvarkens in Bocholt, die sinds eind 2010 in gebruik is, biedt plaats aan 1080 varkens. De vleesvarkensunit (20 kg tot slacht) bestaat uit zes afdelingen met elk 12 hokken, waarin telkens 10 vleesvarkens worden gehuisvest. Daarnaast zijn er drie afdelingen (eveneens met 12 hokken en 10 biggen per hok) waarin de biggen van 7 tot 20 kg worden gehuisvest.
De infrastructuur van de vleesvarkensstal is gericht op het uitvoeren van voederproeven. De stal werd voor 50% gefinancierd door het VLIF in het kader van steun aan onderzoeksinstellingen voor het uitvoeren van demoproeven.
Klik hier om verder te lezen 

Deelnemen aan praktijkgericht onderzoek

Bedrijven gezocht voor optimalisatie van reiniging en ontsmetting

Reiniging en ontsmetting zijn een essentieel onderdeel van een goed hygiënemanagement o.a. tegen de bestrijding van infectieziekten. Het praktijkonderzoek 'Optimalisatie van reiniging en ontsmetting in de varkenshouderij' dat wordt gefinancierd door de FOD Volksgezondheid, wil varkenshouders helpen bij het zoeken naar het meest geschikte protocol voor hun stalinrichting. ILVO en UGent zijn hiervoor op zoek naar varkenshouders die in de periode eind 2013 - eind 2014 willen meewerken. Gedurende het onderzoek zullen twee protocollen, in overleg met de varkenshouder, naast elkaar worden uitgetest in twee verschillende stallen of compartimenten (bij voorkeur de biggenbatterij) op eenzelfde bedrijf. Deze reiniging en ontsmetting protocollen zullen tijdens drie tot vier opeenvolgende leegstanden worden uitgetest en geëvalueerd. Het project geeft kosteloze oplossingen rond reiniging en ontsmetting, en helpt bij het reduceren/elimineren van o.a. Salmonella en MRSA besmettingen. Wilt u meer weten of bent u bereid om mee te werken aan dit praktijkonderzoek? Neem dan contact op met Koen De Reu (09/272 30 43) of Kaat Luyckx (09/272 30 25).

Het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket werd opgestart als één van de maatregelen uit het 'Vlaams actieplan voor de varkenshouderij'. Het is een kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen (zoals voorlichters, fabrikanten, vakorganisaties en onderzoekers) uit de varkenssector. Op www.varkensloket.be vindt u actuele informatie over de varkenshouderij terug. Als multidisciplinair 'loket' komen alle aspecten van het varkensonderzoek aan bod: o.a. huisvesting, bedrijfsmanagement, diergezondheid en stalklimaat. Daarnaast worden studie– en demonstratiedagen aangekondigd, waarvan na afloop de presentaties en verslagen te raadplegen zijn.

Vragen staat vrij! Het Varkensloket wroet het uit voor u.

Heeft u nog een bijkomende vraag? Dan kan u deze via het contactformulier, telefonisch (09/272.26.67) of via mail (info@varkensloket.be) aan ons stellen. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Opgelet, antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Wat is het Praktijkcentrum Varkens?

Het Praktijkcentrum Varkens is een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, onderwijs, landbouw-organisaties en overheid die het praktijkonderzoek stimuleert. De samenstelling en de vertegenwoordigers van het Praktijkcentrum Varkens worden weergegeven.

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief