Agenda

Dinsdag 13 mei 2014

Studienamiddag 'Rendabel varkens houden'
ILVO - Eenheid Dier, Scheldeweg 68, 9090 Melle
Programma van de studiedag

Woensdag 18 juni 2014

Studienamiddag 'Rendabel varkens houden'
AVOWEST vzw., Schipvaartweg 10, 8970 Poperinge
Programma van de studiedag

Nieuw op de website

Studienamiddag 'Varkenshouderij: duurzaamheidsaspecten gedemonstreerd'

Tijdens onze studiedag kwamen verschillende afgeronde demonstratieprojecten rond rendabiliteitsbepalende factoren, milieukundige uitdagingen en dierenwelzijnseisen aan bod. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit elk project werden, waar nodig, aangevuld met actuele informatie.
Klik hier om verder te lezen

Studienamiddag 'Veepeiler Varken'

Tijdens drie studienamiddagen werden enkele recente Veepeiler varken-onderzoeksprojecten belicht. Na een korte introductie over de werking van Veepeiler, de frequent gegeven adviezen en enkele lopende onderzoeksprojecten, werden recente resultaten uit afgeronde projecten toegelicht. Martine Laitat (ULg) legde een mogelijk verband tussen een vervorming van de wervelkolom (lordose) en een plaats op chromosoom 8. Een ander project maakte gebruik van echografie om baarmoederafwijkingen vroegtijdig op te sporen. Ellen de Jong (DGZ) besprak het abortusprotocol. In een volgend project (Charlotte Brossé, DGZ) werden vrachtwagens bemonsterd op het voorkomen van PRRSv en Brachyspira. Ruben Decaluwé (UGent) vergeleek drie methoden voor het toepassen van partusinductie. Tot slot werd de adviesverlening aan de hand van twee bedrijfscases toegelicht door Tamara Vandersmissen (DGZ).
Klik hier om verder te lezen

Studiedag 'Recent voedingsonderzoek bij ILVO Dier'

Tijdens een studiedag bij ILVO Dier werden de resultaten van een vierjarig IWT onderzoeksproject ‘Voederwaardering van DGS als bijproduct van de bio-ethanolwinning’ bediscussieerd. Gedurende het project werd voor varkens de voederwaarde en het optimale inmengpercentage van DDGS  in vleesvarkensvoeder nagegaan. In het algemeen was er een vrij grote variatie tussen DDGS van verschillende batchen, wat een correcte inschatting van een onbekende batch moeilijk maakt. Op basis van een groeiproef met stijgende gehaltes DDGS in het rantsoen van vleesvarkens besloten de onderzoekers dat inmenging van DDGS in een vleesvarkensvoeder tot 22,5% mogelijk is. Dit op voorwaarde dat de voederwaarde correct is ingeschat
Een tweede luik van de studiedag focuste op het gebruik van omega-3 vetzuren in het voeder van drachtige zeugen. Om na te gaan of n-3 vetzuren via de zeug naar de biggen worden overgedragen, werd het voeder van drachtige zeugen gesupplementeerd met 1% visolie, lijnolie of echiumolie. De concentratie van de vetzuren EPA en DHA steeg in de weefsels van pasgeboren biggen, waaruit blijkt dat n-3 vetzuren worden overgedragen van de zeug naar de biggen. Het toevoegen van n-3 vetzuren aan het zeugenvoeder had geen grote effecten op de immuniteit van de biggen na spenen.
Klik hier om verder te lezen

Lessenreeks 'Slacht- en vleeskwaliteit in de varkenshouderij'

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het Departement Landbouw en Visserij in januari-februari een lessenreeks. Dit jaar stond de lessenreeks in het teken van ‘Slacht- en vleeskwaliteit’. Slachthuizen die meer dan 200 varkens slachten per week zijn namelijk verplicht om de karkassen van vleesvarkens in te delen volgens het aandeel mager vlees. Wim Van Moeseke (L&V) gaf een overzicht van de erkende indelingsmethoden voor karkassen en de controle(wijze) door de Vlaamse overheid. Stijn Hellebuyck (UGent) informeerde over de verschillende classificatietoestellen, de herijking van bestaande toestellen en de erkenningsprocedure voor nieuwe classificatietoestellen. Tot slot belichtte Rony Geers (KU Leuven) de kritische stappen in het slachtproces en formuleerde aanbevelingen met betrekking tot het voorkomen van PSE-vlees.
Klik hier om verder te lezen 

Recente vragen en antwoorden

Eén van de kerntaken van het Varkensloket is het beantwoorden van vragen vanuit de varkenssector. Hieronder vindt u de antwoorden op enkele recent gestelde vragen terug. Heeft u ook een vraag? De contactgegevens van het Varkensloket vindt u onderaan de nieuwsbrief terug.

Demoprojecten

Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid

Momenteel weten veel varkenshouders nog niet of het groepsgewijze managementsysteem dat ze toepassen het meest optimale voor hun bedrijf is. Vaak wordt bij de opstart van een varkensbedrijf voor een specifiek productiesysteem gekozen en wordt dit gedurende vele jaren aangehouden. Doch kunnen allerlei bedrijfsfactoren er toe bijdragen dat het gekozen systeem op gebied van productie, rendabiliteit en arbeid (efficiëntie en vreugde) na een bepaalde periode kritisch moet worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.
In het twee jaar durend demoproject ‘Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid’ zal de impact van de specificiteit van de wekensystemen in de varkensbedrijven worden onderzocht en aangetoond. Zodoende kunnen de varkenshouders worden gesensibiliseerd qua bedrijfsvoering en arbeidsorganisatie om de rendabiliteit op hun bedrijf verder te optimaliseren.
Klik hier voor meer projectinfo

Bevordering van de rendabiliteit in de varkenssector door het verstrekken van marktinformatie en het afdekken voedermarges op termijnmarkten

De varkenshouderij geeft zijn producten mee met zijn afnemer, en krijgt pas achteraf te horen welke prijs ze gekregen hebben. Ook aan de kostenzijde van het bedrijf is er weinig prijszekerheid te vinden, dit gezien het voeder of de voedergrondstoffen veelal via dagprijzen worden aangekocht en dus ook onderhevig zijn aan het “sentiment van de dag”. Door de toegenomen volatiliteit van de varkens- en voederprijzen in combinatie met een sterk doorgedreven specialisatie én financiering via vreemd vermogen, is deze situatie bedreigend voor het voortbestaan van onze gespecialiseerde varkensbedrijven.

Naast sensibilisering rond het prijsstabiliserende mechanisme van agrarische termijnmarkten (‘Hedging’), reproduceert en bundelt het project relevante marktinformatie, simuleert het prijsverwachtingen en zal het de varkenshouder tools én kennis aanreiken om de verwachte voedermarge te berekenen én daadwerkelijk ook te realiseren.
Klik hier voor meer projectinfo

 

Brochure 'Hoe geuremissies beheersen'

In de veehouderij zijn er op bedrijfsniveau heel wat factoren die aansturen op schaalvergroting. Net omwille van de sterke trend naar schaalvergroting wordt er in het vergunningenbeleid meer en meer aandacht besteed aan (geur)emissies. Van 2011 tot 2013 liep een demonstratieproject ‘Hoe geuremissies beheersen’ met als doel de kennis rond geur(oorzaken), geuremissies en geurhinder te verhogen. Verschillende geurreducerende maatregelen, zoals het optimaliseren van de ventilatie en innovatieve technieken, zoals een biobed en combiwasser werden door middel van snuffelmetingen geëvalueerd. Er werden enkele handvaten aangereikt om optimaal te communiceren met de buurtbewoners. Een recent verschenen brochure ‘Hoe geuremissies beheersen’ bundelt de kennis die in de loop van het project werd verzameld.
Klik hier voor meer projectinfo

Brochure 'Economische en technische kengetallen in het moderne varkensbedrijf'

Het doel van het demonstratieproject ‘Economische en technische kengetallen in het moderne varkensbedrijf’ (2011-2013) was om door een goede kennis van de kengetallen te komen tot een betere rendabiliteit op uw bedrijf. De eindbrochure ‘Economische en technische kengetallen in het moderne varkensbedrijf’ geeft een overzicht van de belangrijke kengetallen in de varkenshouderij, de manieren om kengetallen te registreren en licht de resultaten toe van de demoproeven die uitgevoerd werden tijdens het project. Naast de brochure werd een poster ‘Voederconversie van vleesvarkens optimaliseren’ ontworpen. Deze belicht de factoren die de voederconversie beïnvloeden en geeft enkele praktische tips mee om de voederconversie te optimaliseren.
Klik hier voor meer projectinfo

Brochure 'Alternatieve eiwitbronnen in de voeding van vleesvarkens'

Strengere bemestingsnormen en de impact van stikstof op het milieu zorgen ervoor dat de interesse in meerfasevoeding stijgt. Daarnaast wil Europa minder afhankelijk worden van de soja-import. Het demonstratieproject ‘Precisievoeding van vleesvarkens: meerfasevoeding op basis van zelf geteelde eiwitbronnen’ (2011-2013) had als doel om aan te tonen dat de overschakeling van een tweefasevoeding naar drie- of meerfasevoeding een grote bijdrage kan leveren in de reductie van de voederkost, in de reductie van de mineralenuitstoot en de afhankelijkheid van de soja-import sterk kan verminderen. De eindbrochure ‘Alternatieve eiwitbronnen in de voeding van vleesvarkens’ beschrijft de problematiek van de soja-import in Europa. De belangrijkste alternatieve eiwitbronnen die in het voeder gebruikt kunnen worden ter vervanging van soja worden opgelijst.
Klik hier voor meer projectinfo

Onderzoeks- en demonstratieinfrastructuur

Nieuwe proefstal in opbouw

De bouw van de nieuwe proefstal van ILVO, UGent en HoGent is gestart. De proefstal zal worden gebruikt voor onderzoek, onderwijs- en demonstratiedoeleinden. Zowel zeugen, biggen als vleesvarkens kunnen worden gehuisvest in de stal. Verschillende ammoniakemissiearme stalsystemen zullen worden toegepast. Een hoge bioveiligheid zal worden nagestreefd.
Klik hier om verder te lezen

 

Deelnemen aan praktijkgericht onderzoek

Enquête peilt naar het toepassen van verrijkingselementen om bijtproblemen bij varkens te voorkomen

Naar aanleiding van een FOD-project ‘Onderzoek naar aanpassingen van het management of verrijkingselementen ter voorkoming van staartbijten en kannibalisme bij varkens’ organiseren de onderzoeksgroep Dier & Welzijn (Thomas More | KU Leuven) en Huisdierengenetica (KU Leuven) deze enquête bij varkenshouders.
Staartbijten en kannibalisme zijn problemen die een negatieve impact hebben op de financiële opbrengsten. De onderzoekers willen in dit project oplossingen onder de vorm van hokverrijking en managementfactoren nagaan. Door middel van de enquête willen de onderzoekers een beeld vormen van de visie van de varkenshouders over de haalbaarheid en efficiëntie van het toepassen van verrijkingselementen om bijtproblemen bij varkens te voorkomen. Uw mening en ervaringen als varkenshouder zijn uiterst belangrijk bij de zoektocht naar de meest geschikte oplossingen.

Het invullen van de enquête vraagt slechts enkele minuten van uw tijd. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De resultaten en bevindingen uit de enquête zullen later worden gecommuniceerd.

Het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket werd opgestart als één van de maatregelen uit het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is een kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen (zoals voorlichters, fabrikanten, vakorganisaties en onderzoekers) uit de varkenssector. Op www.varkensloket.be vindt u actuele informatie over de varkenshouderij terug. Als multidisciplinair ‘loket’ komen alle aspecten van het varkensonderzoek aan bod: o.a. huisvesting, bedrijfsmanagement, diergezondheid en stalklimaat. Daarnaast worden studie– en demonstratiedagen aangekondigd. Na afloop van de studiedagen kan u de presentaties en verslagen bekijken.

Vragen staat vrij! Het Varkensloket wroet het uit voor u.

Heeft u nog een bijkomende vraag? Dan kan u deze via het contactformulier, telefonisch (09/272.26.67) of via e-mail (info@varkensloket.be) aan ons stellen. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Opgelet, antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Wat is het Praktijkcentrum Varkens?

Het Praktijkcentrum Varkens is een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, onderwijs, landbouw-organisaties en overheid die het praktijkonderzoek stimuleert. De samenstelling en de vertegenwoordigers van het Praktijkcentrum Varkens kan u via de link raadplegen.

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief