Nieuw op de website

Pasklare antwoorden voor de varkenssector

De belangrijkste bevindingen uit 8 onderzoeksthema's, die werden geïnitieerd vanuit de sector, werden op 4 juni door ILVO en Varkensloket voorgesteld aan een 160-tal stakeholders. Met de concrete resultaten en praktijkinformatie kunnen de varkenshouders onmiddellijk aan de slag om hun bedrijfsvoering te optimaliseren.

Bekijk de conclusies en de presentaties.

Tool gestandaardiseerde voederconversie

Op basis van recente proefresultaten met vleesvarkens (bargen, gelten, beren en immunocastraten) tot 130 kg, werd de formule voor het berekenen van de gestandaardiseerde voederconversie geüpdatet. Varkensloket en ILVO ontwikkelden een eenvoudige rekenmodule waarmee u de gestandaardiseerde voederconversie van uw vleesvarkens kan berekenen.

De tool werd ontwikkeld in het kader van het IWT-project 'Bepaling van het bedrijfseconomische slachtgewicht van vleesvarkens'.
PED en andere virale aandoeningen - hoe te voorkomen op mijn bedrijf

De dreiging voor de insleep van virale ziekten zoals PED en Afrikaanse varkenspest in onze varkenspopulatie is reëel. Tijdens twee studienamiddagen op 9 en 19 juni werd gefocust op de te nemen maatregelen om de insleep van virussen te voorkomen, de voornaamste risico’s voor insleep en de lessen die werden geleerd uit eerdere uitbraken.

Het verslag en de presentaties vindt u hier terug.


Varkenswelzijn op de Europese agenda

Eind april nam het Varkensloket deel aan een internationaal varkenswelzijnscongres in Kopenhagen. Tijdens het congres ondertekenden de Deense, Zweedse, Duitse en Nederlandse ‘landbouw’ministers een gezamenlijke verklaring. De idee achter de verklaring is het verstrengen van de bestaande Europese welzijnsregels, het aanreiken van aanbevelingen op basis van recente onderzoeksresultaten, innovaties en praktijkervaringen, en het stimuleren van onderzoek en samenwerking tussen onderzoekers. Ook in Vlaanderen wordt in demonstratie- en onderzoeksprojecten aandacht besteed aan het thema welzijn.

Het verslag van het congres kan u hier terugvinden.

Hoe intacte beren en immunocastraten afmesten?

Tijdens twee studievoormiddagen werden de belangrijkste conclusies uit het demonstratieproject ‘Optimalisatie van het houden van intacte beren en immunocastraten’ bediscussieerd. Praktijk- en demoproeven focusten op het vaccinatietijdstip bij immunocastratie, het aantal voederplaatsen in een hok, het al dan niet gescheiden afmesten van beren en gelten, de aanwezigheid van schuilmogelijkheden in een hok en het al dan niet uittoppen.

Het verslag en de presentaties vindt u hier terug.

In het kader van bovenstaand project verscheen een vijfde nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt gefocust op de invloed van extra voederplaatsen op de rust en eetlust van intacte beren en gelten.

Rendabiliteit - naar een nieuw business-model?

De evolutie van de kengetallen op basis van het LandbouwMonitoringsNetwerk, de nood aan nieuwe business-modellen en het bepalen van het bedrijfseconomische optimale slachtgewicht. Deze thema's kwamen aan bod tijdens de studienamiddag 'rendement in de varkenshouderij' op 26 mei.

Het verslag en de presentaties vindt u hier terug.

Klauw- en pootproblemen bij zeugen - invloed van gedrag, voeding en stalvloer

Kreupelheid en klauwproblemen, belangrijke redenen voor het vroegtijdig afvoeren van zeugen, komen meer voor sinds drachtige zeugen en gelten in groep worden gehuisvest.

De afgelopen vier jaar verrichtten ILVO en UGent onderzoek naar het effect van het zinkgehalte in het voeder op de klauwparameters en het effect van een rubberen vloertoplaag/zinkgehalte op het gedrag, klauw- en pootproblemen bij zeugen. Tijdens een studiedag en workshop op 16 juni werden de belangrijkste bevindingen uit het IWT-project toegelicht.

Het verslag en de presentaties vindt u hier terug.

Demonstratiefilm - Veilig mest mixen

De risico's van mestgassen, die vrijkomen tijdens het mixen en verpompen van mest, worden nog te vaak onderschat. Onderstaand filmpje geeft u een aantal tips om veiliger om te gaan met mestgassen voor, tijdens en na het mixen van mest.

Bekijk het filmpje 'veilig omgaan met mestgassen'.

Bekijk ook de folder 'mestgassen: veel gevaarlijker dan u denkt'

Biestmanagement - afleverstrategie - eindbeerkeuze - zinkoxide

De afgelopen maanden verschenen enkele artikels van het Praktijkcentrum Varkens in de vakpers. Deze artikels zijn een weergave van de inhoud van workshops die plaatsvonden tijdens het event van de Varkensacademie (november 2014):

Recente vragen en antwoorden

Eén van de kerntaken van het Varkensloket is het beantwoorden van vragen vanuit de sector. Hieronder vindt u de antwoorden op enkele recent gestelde vragen terug. Heeft u ook een vraag? De contactgegevens van het Varkensloket vindt u onderaan de nieuwsbrief terug.

Demonstratieprojecten duurzame landbouw

Een lager voederverbruik door het beperken van vermorsing

De eerste nieuwsbrief van het demonstratieproject ‘Reductie van het voederverbruik als sleutel tot rendabel voederen' informeert u over de projectinhoud, de uitvoerders en de demoproeven die in de loop van het project worden uitgevoerd. Doel van het project is om de voederconversie te verbeteren door in te spelen op een betere benutting (en mindere vermorsing) van het voeder. Via demoproeven zal de invloed van de voedervorm (meel en korrel) en de korrelkwaliteit op de groeiprestaties van vleesvarkens en de vermorsing worden onderzocht.

Wekensystemen - resultaten van online enquête

De tweede nieuwsbrief toont de resultaten van een online enquête bij Vlaamse zeugenhouders. Het doel van de enquête was om een beeld te krijgen van de toegepaste wekensystemen, en om de sterktes en zwaktes van de wekensystemen in beeld te brengen. Deze nieuwsbrief kadert in het demonstratieproject 'wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid'.

Het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket werd opgestart als één van de maatregelen uit het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is een kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen uit de varkenssector. Op onze website vindt u actuele informatie over de varkenshouderij terug. Als multidisciplinair ‘loket’ komen alle aspecten van het varkensonderzoek aan bod: o.a. huisvesting, bedrijfsmanagement, diergezondheid en stalklimaat. Daarnaast worden studie– en demonstratiedagen aangekondigd, waarvan na afloop de presentaties en verslagen te raadplegen zijn.

Vragen?

Heeft u een vraag over de varkenshouderij? U kan deze via het contactformulier, telefonisch (09/ 272. 26.67) of via info@varkensloket.be aan ons stellen. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief