Agenda

Discussienamiddag voor varkenshouders over meerwekensystemen

Woensdag 24 september 2014 in Geel.
Donderdag 25 september 2014 in Sint-Niklaas.
Vrijdag 26 september 2014 in Rumbeke.
De uitnodiging vindt u binnenkort in de agenda op onze website.

Nieuw op de website

Let op met mest- en kuilgassen

Nog te vaak gebeuren ongevallen met mest- en kuilgassen omdat de risico’s worden onderschat. Op 3 juli ging Ing. Jetty Middelkoop (Adviseur Gevaarlijke Stoffen bij Brandweer Amsterdam-Amstelland) tijdens een studiedag dieper in op deze gevaren en werd de nadruk gelegd op het nemen van goede veiligheidsmaatregelen.
Lees het verslag en bekijk de presentaties.


Rendabel varkens houden

De evolutie van de kengetallen op basis van het LandbouwMonitoringsNetwerk, hefbomen die het economisch resultaat van uw bedrijf beïnvloeden en het (ver)bouwen van een biologische varkensstal. Deze drie onderwerpen kwamen aan bod tijdens de studienamiddagen ‘Rendabel varkens houden’ die doorgingen in mei en juni.
Lees het verslag en bekijk de presentaties.

Geschikt afleidingsmateriaal

Het filmpje ‘Afleidingsmateriaal voor varkens’ toont een aantal praktische voorbeelden van omgevingsverrijking. In het document ‘Afleidingsmateriaal voor alle varkens (pdf)’ vindt u de antwoorden op enkele frequent gestelde vragen:

  • Welke diergroepen moeten beschikken over afleidingsmateriaal?
  • Waaraan moet goed afleidingsmateriaal voldoen?
  • Wat bij controles door het FAVV?

Gescheiden afmesten kan de moeite waard zijn

Door vleesvarkens volgens het geslacht af te mesten kunnen ze beter op maat worden gevoederd. Dit kan resulteren in een gunstigere voederconversie en een betere karkaskwaliteit. Toch wordt in de praktijk niet altijd gescheiden afgemest. Enkele minpunten die ermee gelinkt worden zijn o.a. het extra werk bij de opleg, het mengen van tomen en een mogelijk lagere voederopname door de zeugen.
Is gescheiden afmesten interessant voor u? Lees de voordelen en aandachtspunten van gescheiden afmesten (pdf).

Kunstmatige opfok van biggen met een laag en normaal geboortegewicht

Op 24 juni verdedigde Maartje De Vos (UAntwerpen) haar doctoraat aan de Universiteit Antwerpen. Gedurende haar doctoraat boog ze zich over de volgende vragen:

  • Heeft kunstmelk een invloed op de groei en verteringscapaciteit van de biggen?
  • Is kunstmatige opfok een goed alternatief om lichte overtallige biggen op te fokken?
  • Wat is het effect van het toevoegen van een weifractie van runderbiest aan kunstmelk op de dunne darmfunctie?
  • Ontwikkelen lichte biggen zich anders dan normale toomgenoten qua lichaamssamenstelling?

Lees de belangrijkste bevindingen uit het doctoraat.

Recente vragen en antwoorden

Eén van de kerntaken van het Varkensloket is het (gratis) beantwoorden van vragen. Benieuwd naar wat uw collega-varkenshouders bezighoudt? Bekijk de antwoorden op enkele recent gestelde vragen. Heeft u ook een vraag? Contacteer ons via het contactformulier, bel ons op 09 272 26 67 of mail ons op info@varkensloket.be.

Demonstratieprojecten

Nieuwsbrief intacte beren en immunocastraten

De tweede nieuwsbrief (pdf) van het demoproject 'intacte beren en immunocastraten' informeert u over de motivatie, ervaringen en technische resultaten van 25 varkenshouders die overschakelden naar het houden van intacte beren of immunocastraten. Daarnaast werd tijdens de interviews gepeild naar de varkenshouders hun visie en tevredenheid omtrent het houden van intacte beren en immunocastraten.

Nieuwsbrief marktprijzen en risicomanagement

In onze vorige nieuwsbrief werd de start van een nieuw demoproject rond ‘rendabiliteit’ aangegeven. De projectpartners informeren u graag via een tweewekelijkse nieuwsbrief over de marktinformatie en het risicomanagement. Stap voor stap wordt u o.a. geïnformeerd over de termijnmarkt, de MAS-index, de futures en de Duitse noteringen. U kan de eerste nieuwsbrief (pdf) en de tweede nieuwsbrief (pdf) nalezen. Wilt u deze nieuwsbrieven twee wekelijks ontvangen? Abonneer u.


Brochure meerfasenvoeding

De eindbrochure 'Meerfasenvoeding voor vleesvarkens (pdf)' beschrijft het principe van meerfasenvoeding en de nutriëntenbehoeften bij vleesvarkens. De brochure kadert in het afgelopen demoproject 'Precisievoeding van vleesvarkens: meerfasevoeding op basis van zelf geteelde eiwitbronnen'.


Brochure een luchtwasser, wat nu?

De brochure ‘Een luchtwasser, wat nu? (pdf)’ informeert u over de bouwvereisten, administratieve verplichtingen (onderhoudscontract, logboek en controles) en het gebruik van spuiwater bij chemische en biologische luchtwassers. Daarnaast worden een aantal onderhouds- en aankooptips geformuleerd.
De brochure kadert in het project ‘Duurzame aanpak van geuremissies’ van de provincie Vlaams-Brabant. U kan een gedrukt exemplaar bestellen via info@vemis.be* of www.innovatiesteunpunt.be.
* Vemis is een consortium dat werkt aan kennisopbouw rond luchtemissies in de veehouderij

Gezocht: varkensstallen met schuine putwanden

Verschillende varkenshouders ervaren problemen bij het aflaten van de mest in vleesvarkensstallen gebouwd volgens het ammoniakemisiearm stalsysteem met schuine putwanden. Daarom zijn wij op zoek naar dergelijke bedrijven. Het doel is om aan de hand van de ervaringen van varkenshouders die wel en geen problemen ervaren, op zoek te gaan naar antwoorden en adviezen op het gebied van het aflaten van de mest.
Interesse om uw ervaringen te delen? Contacteer ons via info@varkensloket.be, het contactformulier of telefonisch (09/272.26.67).

Onderzoeks- en demonstratie-infrastructuur

Nieuwe proefstal in opbouw

In elke nieuwsbrief houden we u via een aantal foto’s up-to-date over de vorderingen van de bouw van de nieuwe proefstal van ILVO, UGent en HoGent.
Lees meer over de nieuwe proefstal.

      

Deelnemen aan praktijkgericht onderzoek

Enquête naar verrijkingselementen om bijtproblemen te voorkomen

In het kader van het FOD-project ‘Onderzoek naar aanpassingen van het management of verrijkingselementen ter voorkoming van staartbijten en kannibalisme bij varkens’ willen onderzoekers van KU Leuven en Thomas More via een enquête de haalbaarheid en efficiëntie van het toepassen van afleidingsmateriaal nagaan.
Bent u varkenshouder? Start de enquête.

Het Varkensloket

Vacature technisch-administratief ondersteuner

In de loop van de volgende weken zal een vacature voor een technisch-administratief ondersteuner bij het Varkensloket worden gepubliceerd. Kelly Relaes zal in de loop van de volgende maanden het Varkensloket verlaten. De vacature zal o.a. worden gepubliceerd op www.varkensloket.be.

Wat is het Varkensloket

Het Varkensloket werd opgestart als één van de maatregelen uit het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is een kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen uit de varkenssector. Op onze website vindt u actuele informatie over de varkenshouderij terug. Als multidisciplinair ‘loket’ komen alle aspecten van het varkensonderzoek aan bod: o.a. huisvesting, bedrijfsmanagement, diergezondheid en stalklimaat. Daarnaast worden studie– en demonstratiedagen aangekondigd, waarvan na afloop de presentaties en verslagen te raadplegen zijn.

Vragen?

Heeft u een bijkomende vraag? U kan deze via het contactformulier, telefonisch (09/272.26.67) of info@varkensloket.be aan ons stellen. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Wat is het praktijkcentrum Varkens

Het Praktijkcentrum Varkens is een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, onderwijs, landbouw-organisaties en overheid die het praktijkonderzoek in Vlaanderen stimuleert. De samenstelling en de vertegenwoordigers van het Praktijkcentrum Varkens kan u via de link raadplegen.

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief