De tweede nieuwsbrief van het Varkensloket is gearriveerd! Deze nieuwsbrief houdt u up-to-date over de werking van het Varkensloket en het Praktijkcentrum Varkens.

Agendapunten, nieuwe artikels op www.varkensloket.be, behandelde vragen, onderzoeks- en demo-infrastructuur… dat vindt u allemaal hieronder. We bestrijken een brede waaier aan onderwerpen: mogelijke onderzoekpistes in de strijd tegen streptokokken, een diagnostische test voor worminfecties bij vleesvarkens, de vereisten voor de hoklengte bij groepshuisvesting, voorkomen van staartbijten bij fokzeugen, biologische varkenshouderij en ammoniakemissiearme stalsystemen.

Benieuwd naar meer info? Lees dan snel verder.


Indien u reeds geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, blijft u de volgende nieuwsbrieven ontvangen.
Nog niet geabonneerd? Schrijf u in op deze pagina.

Agenda

Woensdag 4 en donderdag 5 september 2013

Praktijkcursus 'Vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsproblemen bij varkens'
Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Gent), Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke
woensdag 4/9/13 van 13u tot 20u30 en donderdag 5/9/13 van 9u tot 17u30
Volledig programma van de praktijkcursus

Nieuw op de website

Inspiratietrip 'Innovatieve varkenshouderij'

Op 27 juni ging een door het Innovatiesteunpunt georganiseerde inspiratiereis ‘Innovatieve varkenshouderij’ naar Nederland door. Twee innoverende varkenshoud(st)ers: Buitengewone Varkens en VAIR Varkenshuis vertelden hun verhaal.
Klik hier om verder te lezen


 

Studiedagen 'Varkenshouderij actueel'

Op 4 en 12 juni gingen de studie-namiddagen 'Varkenshouderij actueel’ door in Roeselare en Sint-Niklaas. Deze namiddagen belichtten actuele thema’s: de kosten, verplichtingen en bijzondere voorwaarden bij luchtwassers, de evolutie van de boekhoudresultaten (2009-2012), de mogelijkheden en aandachtspunten bij de opfok van overtallige biggen, en de naleving en controles van de groepshuisvesting bij drachtige zeugen.
Klik hier om verder te lezen

Studiedag 'Fijn stof en gassen in vleesvarkensstallen: binnenluchtkwaliteit en emissies'

Op vrijdag 26 april vond de studienamiddag ‘Fijn stof en gassen in vleesvarkensstallen: binnenluchtkwaliteit en emissies’ plaats. Tijdens deze namiddag werden de eindresultaten van het IWT-project PigDust toegelicht door Nele Van Ransbeeck (ILVO) en Annelies Michiels (UGent). Daarnaast plaatsten Philippe Van Overbeke (NatVent project, ILVO T&V) en Jarissa Maselyne (PigWise project, ILVO T&V) twee lopende onderzoeksprojecten rond natuurlijke ventilatie en een vroegtijdig waarschuwingssysteem bij vleesvarkens in de kijker. Tot slot kon een bezoek worden gebracht aan de expositie van persoonlijke beschermingsmiddelen en meettoestellen om het stalklimaat te controleren.

Conclusie: De luchtkwaliteit in de stal is belangrijk aangezien deze de gezondheid van dier en mens kan beïnvloeden. Een goede kennis van de technieken voor het meten en reduceren van emissies van o.a. fijn stof, ammoniak en broeikasgassen is hierbij noodzakelijk. Naast het kiezen voor een brongerichte aanpak met een goede stalreiniging, is het aanbevolen om u tijdens uw werkzaamheden in de stal voldoende te beschermen. Daarnaast kan gekozen worden voor end-of-pipe technieken zoals biologische, chemische en combi-luchtwassers. Hierbij moet u in het achterhoofd houden dat deze technieken de luchtkwaliteit in de stal niet verbeteren.
Klik hier om verder te lezen

Folder 'Staartbijten voorkomen zonder couperen'

Staartbijten bij varkens is een vaak voorkomend probleem. Couperen van staarten is een mogelijke preventieve maatregel. Het voorkomt echter staartbijten niet volledig en gaat, net als staartbijten, met nadelen gepaard. Om welzijnsredenen wil de EU couperen ook volledig zien verdwijnen. Om de varkenshouders te stimuleren om het couperen achterwege te laten zonder extra risico’s op staartbijten, stelde het beleidsdomein Landbouw en Visserij, in samenwerking met de dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid een folder ‘Staartbijten voorkomen zonder couperen’ op.
Klik hier om verder te lezen

Zijn streptokokken te tackelen?

Streptokokken zijn één van de belangrijkste ziekteverwekkers bij varkens. Deze bacteriën komen op nagenoeg alle Vlaamse varkensbedrijven voor. Infecties met Streptococcus suis verhogen de biggen-uitval en veroorzaken een groeiachterstand bij aangetaste dieren. S. suis wordt voornamelijk bestreden door antibiotica toe te dienen aan gespeende en zuigende biggen. Hoewel het antibioticumgebruik dringend moet worden teruggeschroefd, is dit vandaag veelal niet mogelijk. Nieuwe onderzoekpistes naar het gebruik van autovaccins en aanpassingen in de voederstrategie moeten hierin verandering kunnen brengen.
In samenwerking met Dierengezondheidszorg Vlaanderen verscheen onlangs de publicatie ‘De streptokok, te tackelen’ in de vakpers.

Recente vragen en antwoorden

Eén van de kerntaken van het Varkensloket is het beantwoorden van vragen vanuit de varkenssector. Hieronder vindt u de antwoorden op enkele recent gestelde vragen terug. Heeft u ook een vraag? De contactgegevens van het Varkensloket vindt u onderaan de nieuwsbrief terug.

Onderzoeksprojecten

Nieuwe SERASCA®-test detecteert wormbesmettingen in vleesvarkens

Spoelwormen of Ascaris wormen besmetten nog altijd grote aantallen varkens in België en zijn buurlanden. Indien de aanwezigheid van deze parasitaire wormen op een bedrijf niet onder controle gehouden wordt door frequente ontworming van de varkensstapel kunnen deze worminfecties aanleiding geven tot een belangrijke vermindering van de groei en algemene gezondheid van de varkens. Tot op heden was het echter moeilijk om aan de hand van de bestaande diagnostische technieken een goed beeld te scheppen van de daadwerkelijke infectiedruk op een bedrijf.
Recent werd hiervoor door onderzoekers van de dienst parasitologie van de Universiteit Gent een nieuwe diagnostische methode ontwikkeld. Deze nieuwe serologische techniek voorziet een verbeterde vaststelling van dergelijke Ascaris infecties bij varkens, namelijk de SERASCA®-test.
Klik hier om verder te lezen

Voedermogelijkheden rond het werpen

De overgang van de dracht naar de lactatie (peripartale periode) is voor de zeug een stresserende periode: wisselende hormonale spiegels, individuele huisvesting in de kraamstal, en een aangepaste voedersamenstelling (dracht- naar lactatievoeder) en -schema (beperkt naar ad libitum). Deze overgang gaat soms gepaard met een gedaalde eetlust, constipatie, een vertraagde en vervroegde partus, en een lage melkgift. Deze symptomen, die zelden alleen voorkomen, worden omschreven als het peripartaal syndroom.
Recent werd in twee doctoraten - An Cools en Sofie Tanghe - een aanzet gegeven om via het supplementeren van het rantsoen van drachtige zeugen met vetzuren, emulgatoren en vezels de problemen rond de partus te beperken.
Klik hier om verder te lezen

Onderzoeks- en demonstratie-infrastructuur

Verschillende leden van het Praktijkcentrum Varkens beschikken over infrastructuur die zich leent voor onderzoeks-, demonstratie- en onderwijsdoeleinden. Om u een idee hierover te geven, worden in deze en de volgende nieuwsbrieven enkele recente projecten toegelicht.

Gerenoveerde zeugenstal bij VLTI

Op vrijdag 17 mei werd de gerenoveerde zeugenstal van schoolhoeve ‘Het Lindenhof’ van het Vrij Land- en Tuinbouwinstituut (VLTI) in Torhout (scholengroep Sint-Rembert) officieel geopend. De zeugenstal heeft plaats voor een vijftigtal zeugen en biggen tot 20 kg. En wordt gebruikt voor praktijklessen en demoproeven.
Klik hier om verder te lezen
Vernieuwde biggenbatterijen op ILVO

Bij het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (eenheid Dier) zijn de biggenbatterijen sinds eind februari vernieuwd en uitgebreid. De proefstal beschikt over twaalf compartimenten met acht hokken, die elk 48 gespeende biggen (vier tot negen weken leeftijd) huisvesten. Dit zorgt ervoor dat vergelijkende voeder-, drinkwater- en klimaat-technische proeven optimaler worden uitgevoerd.
Klik hier om verder te lezen


Deelnemen aan praktijkgericht onderzoek

Heeft u als varkenshouder interesse om deel te nemen aan onderzoeksprojecten? Op de website van het Varkensloket vindt u enkele richtlijnen hiervoor terug. Overtuigd? U kan de online vragenlijst vrijblijvend invullen. Uw gegevens worden enkel ter beschikking gesteld aan het Praktijkcentrum Varkens en worden niet voor andere doeleinden aangewend.

Het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket werd opgestart als één van de maatregelen uit het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is een kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen (zoals voorlichters, fabrikanten, vakorganisaties en onderzoekers) uit de varkenssector. Op www.varkensloket.be vindt u actuele informatie over de varkenshouderij terug. Als multidisciplinair ‘loket’ komen alle aspecten van het varkensonderzoek aan bod: o.a. huisvesting, bedrijfsmanagement, diergezondheid en stalklimaat. Daarnaast worden studie– en demonstratiedagen aangekondigd. Na afloop van de studiedagen kan u de presentaties en verslagen bekijken.

Vragen staat vrij! Het Varkensloket wroet het uit voor u.

Heeft u nog een bijkomende vraag? Dan kan u deze via het contactformulier, telefonisch (09/272.26.67) of via mail (info@varkensloket.be) aan ons stellen. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Opgelet, antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Wat is het Praktijkcentrum Varkens?

Het Praktijkcentrum Varkens is een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, onderwijs, landbouw-organisaties en overheid die het praktijkonderzoek stimuleert. De samenstelling en de vertegenwoordigers van het Praktijkcentrum Varkens worden hier weergegeven.

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief