Ook in 2014 ontvangt u de driemaandelijkse nieuwsbrief van het Varkensloket in uw mailbox.

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. een agenda met de komende studiedagen, en de verslagen en presentaties van afgeronde studiedagen rond kengetallen, Salmonella en de luchtkwaliteit in varkensstallen. U krijgt een overzicht van de recent beantwoorde vragen die een brede waaier aan onderwerpen bestrijken: omgevingsverrijkend materiaal, bloedoren, liesbreuken, voederconversie en milderende maatregelen voor geuremissies. De biggenbatterij van LANUPRO wordt voorgesteld als onderzoeksinfrastructuur binnen het Praktijkcentrum Varkens. Tot slot worden geïnteresseerde varkenshouders gezocht om mee te werken aan het nieuwe PRRS Veepeiler project en een ventilatieproject.

Benieuwd naar meer info? Lees dan snel verder.


Indien u reeds geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, blijft u de volgende nieuwsbrieven ontvangen.
Nog niet geabonneerd? Schrijf u in op deze pagina.Agenda

Woensdag 19 februari 2014 (onder voorbehoud)

Dag 2 Heropfrissingscursus 'Slacht- en vleeskwaliteit in de varkenshouderij' regio Bocholt
Locatie en tijdstip worden na inschrijving meegedeeld
Programma van de cursusdag

Dinsdag 25 februari 2014

Varkens gezond houden - Management in theorie en praktijk
VIVES campus Roeselare, Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare
Programma van de studiedag

Dinsdag 18 maart 2014

Varkens gezond houden - Management in theorie en praktijk
Proefbedrijf pluimveehouderij Geel, Poiel 77, 2440 Geel
Programma van de studiedag

Nieuw op de website

Studiedagen 'Praktijkinformatie voor de varkenshouder in het teken van kengetallen'

Op 21 en 28 november gingen twee studiedagen door waarbij ‘kengetallen’ centraal stonden. Met een opkomst van een 250-tal aanwezigen konden deze studiedagen rekenen op een ruime interesse.

Een goede kennis van de kengetallen op uw bedrijf is noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. De doelstelling van het demonstratieproject ‘Economische en technische kengetallen in het moderne varkensbedrijf’ was om varkenshouders te helpen bij het interpreteren van hun kengetallen. De uitvoerders wilden aantonen dat door acties de kengetallen kunnen worden bijgestuurd en geoptimaliseerd. Tijdens de studiedagen werd gefocust op enkele kengetallen uit de vleesvarkens- en zeugenhouderij. Daarnaast werden hulpmiddelen om de kengetallen te bepalen toegelicht. In een volgende presentatie werden enkele alternatieven voor een verantwoord antibioticumgebruik bij het spenen aangehaald. Tot slot werd de rekentool Pigs2win gedemonstreerd, waarmee het bruto saldo en de kengetallen kunnen worden geanalyseerd, gedemonstreerd.
Klik hier om verder te lezen

Studiedag 'Salmonella in de varkensproductieketen'

ILVO, CODA, Flanders’ Food en Lanupro organiseerden op 3 december een studiedag waarbij een update werd gegeven over de Salmonella pathogenese, het surveillance programma, de diagnostiek en hygiënemaatregelen. Enkele recente projectresultaten die focussen op de Salmonella reductie via veevoeder- en drinkwateradditieven, en vaccinatie kwamen aan bod.

In België blijft Salmonella één van de belangrijkste ziekteverwekkende zoönoses die kunnen leiden tot maag-darm infecties. Zowel bij de mens als bij varkens is Salmonella typhimurium het meest voorkomende serotype. Het is daarom belangrijk om Salmonella reeds aan te pakken op de varkensbedrijven. Het feit dat Salmonella lang kan overleven in de omgeving en dragende varkens meestal geen ziektesymptomen vertonen maakt dit niet eenvoudig.
Klik hier om verder te lezen

Jaarlijkse 'Belgische IPVS studiedag' focust op stalklimaat

De studiedag die in het teken stond van de luchtkwaliteit in varkensstallen en het gebruik van luchtfilters om de insleep van kiemen te voorkomen, mikte vooral op dierenartsen. Tijdens de namiddagsessie werden enkele recente onderzoeksresultaten toegelicht: het monitoren van griepvirus infecties op basis van speekselstalen, de invloed van vaccinatie op de Salmonella uitscheiding en groeiprestaties van de varkens, de gevoeligheid van Brachyspira (dysenterie) aan organische zuren en essentiële oliën, luchtfilters om de insleep van kiemen te voorkomen mikte vooral op dierenartsen. Tijdens de namiddagsessie werden enkele en de mogelijkheden van PRRS vaccinatie via de neus.
Klik hier om verder te lezen

Geschikt omgevingsverrijkend materiaal

Alle varkens moeten permanent over voldoende los materiaal beschikken om te onderzoeken en mee te spelen. Het doel hiervan is om de varkens een stimulerende omgeving aan te bieden om frustratiegedrag en gedragsproblemen te voorkomen. Het verrijkingsmateriaal dat voorzien wordt, blijkt niet altijd even doeltreffend om de varkens voldoende afleiding te bezorgen. Het ideale verrijkingsmateriaal is nieuw, vervormbaar, afbreekbaar, kauwbaar, geurig en eetbaar.

Om te verzekeren dat het aangeboden materiaal beter aan de eisen van de varkens voldoet, worden enkele zaken onder de aandacht gebracht die vanaf 1 april 2014 nauwer zullen worden opgevolgd.
Klik hier om verder te lezen

Recente vragen en antwoorden

Één van de kerntaken van het Varkensloket is het beantwoorden van vragen vanuit de varkenssector. Hieronder vindt u de antwoorden op enkele recent gestelde vragen terug. Heeft u ook een vraag? De contactgegevens van het Varkensloket vindt u onderaan de nieuwsbrief terug.

Weerhouden demoprojecten oproep 2013

Het doel van demonstratieprojecten is Vlaamse veehouders en hun voorlichters bewust te maken van nieuwe mogelijkheden op het vlak van technieken en praktijken. Deze worden door demonstratie- en studiedagen verspreid naar de Vlaamse veehouders. De projecten worden gefinancierd door het Departement Landbouw en Visserij (ADLO) van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Na de oproep 2013 werden twee projecten in het thema 'Rendabiliteit in de varkenshouderij' weerhouden:

  • Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid (Inagro)
  • Bevordering van de rendabiliteit in de varkens sector door het verstrekken van marktinformatie en het afdekken van voedermarges op termijnmarkten (DLV ABC)

Onderzoeks- en demoinfrastructuur

Nieuwe biggenbatterij bij LANUPRO

Op de site van het Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van Dierlijke Producten (LANUPRO) van de Vakgroep Dierlijke Productie (Universiteit Gent) in Melle werd, in samenwerking met de vakgroep Toegepaste Biowetenschappen, een nieuwe biggenbatterij ingericht. De biggenbatterij is opgebouwd uit één compartiment met standaard 32 hokken waarin telkens zes biggen kunnen worden gehuisvest. Aangezien de hokindeling aanpasbaar is, kunnen ook grotere hokken met meer biggen worden gecreëerd. De infrastructuur is gericht op het uittesten van voeder- en waterbehandelingen. Infectieproeven met pathogenen zoals E. coli en Salmonella kunnen eveneens worden uitgevoerd.
Klik hier om verder te lezen

Deelnemen aan praktijkgericht onderzoek

Bedrijven gezocht voor PRRSv-project Veepeiler Varken

Het doel van het nieuwe Veepeiler project is om, a.d.h.v. staalnames bij biggen/vleesvarkens in verschillende leeftijdsgroepen, na te gaan wanneer een PRRSv-infectie plaatsvindt. Daarnaast wordt gekeken of er een correlatie bestaat tussen het tijdstip van de infectie enerzijds, en het vaccinatieschema en de bioveiligheid op het bedrijf anderzijds. In het tweede onderdeel zal onderzocht worden in hoeverre de infectiedruk van PRRSv verlaagd kan worden of in hoeverre men PRRSv-vrije gespeende biggen kan krijgen en behouden d.m.v. maatregelen van verhoogde bioveiligheid en tijdelijke vaccinatie bij biggen.
Klik hier om verder te lezen

Vleesvarkensbedrijven gezocht voor ventilatieproject

Het IWT-BLES project heeft als doel staltechnieken en managementtools te ontwikkelen voor de reductie van geur- en fijn stofemissies in de Vlaamse varkenshouderij. Voor het eerste werkpakket, waarin bestaande ventilatietechnieken worden getest en geoptimaliseerd naar binnenluchtkwaliteit en technische resultaten toe, worden praktijkbedrijven gezocht.
Klik hier om verder te lezen

Het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket werd opgestart als één van de maatregelen uit het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is een kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen (zoals voorlichters, fabrikanten, vakorganisaties en onderzoekers) uit de varkenssector. Op www.varkensloket.be vindt u actuele informatie over de varkenshouderij terug. Als multidisciplinair ‘loket’ komen alle aspecten van het varkensonderzoek aan bod: o.a. huisvesting, bedrijfsmanagement, diergezondheid en stalklimaat. Daarnaast worden studie– en demonstratiedagen aangekondigd. Na afloop van de studiedagen kan u de presentaties en verslagen bekijken.

Vragen staat vrij! Het Varkensloket wroet het uit voor u.

Heeft u nog een bijkomende vraag? Dan kan u deze via het contactformulier, telefonisch (09/272.26.67) of via e-mail (info@varkensloket.be) aan ons stellen. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. Opgelet, antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Wat is het Praktijkcentrum Varkens?

Het Praktijkcentrum Varkens is een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, onderwijs, landbouw-organisaties en overheid die het praktijkonderzoek stimuleert. De samenstelling en de vertegenwoordigers van het Praktijkcentrum Varkens kan u via de link raadplegen.

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief