De eerste nieuwsbrief van het Varkensloket is een feit! In één oogopslag brengt deze nieuwsbrief u up-to-date over de werking van het Varkensloket en het Praktijkcentrum Varkens.

Agendapunten, nieuwe artikels op www.varkensloket.be, door ons behandelde vragen, onderzoeks- en demonstratieprojecten… dat vindt u allemaal hieronder. We bestrijken een brede waaier van onderwerpen: de aandachtpunten bij het gebruik van brijvoeder, het afmesten van intacte beren of immunocastraten, antibioticumgebruik, voorkomen van staartbijten, bepalen van het optimale aflevergewicht of reductie van stofuitstoot en geur… Bent u benieuwd naar meer info? Lees dan snel verder!

Deze eerste nieuwsbrief hebben we zeer ruim verspreid. Misschien ontving u hem via meerdere kanalen? Misschien wilt u hem via een ander email adres? Misschien wilt u hem niet meer krijgen? Wij verwachten van u in elk geval een teken: als u deze nieuwsbrief ook in de toekomst wil ontvangen, schrijf u dan snel in!


Schrijf u in op deze pagina om de volgende nieuwsbrieven te blijven ontvangen.

Agenda

Dinsdag 23 april 2013

Wetenschappelijk seminarie
Aerial pollutants in pig houses: measurements, impact and mitigation options
ILVO-Technologie en voeding, Burg. Van Gansberghelaan 115/1, 9820 Merelbeke
13u00 tot 17u00
Volledig programma seminarie

Vrijdag 26 april 2013

Studiedag
Fijn stof en gassen in vleesvarkensstallen: binnenluchtkwaliteit en emissies
Tijdens deze studiedag wordt de interessante informatie uit het wetenschappelijk seminarie van 23 april aan de varkenshouders en voorlichters voorgesteld.
ILVO-Plant, Caritasstraat 21, 9090 Melle
13u15 tot 17u15
Volledig programma studiedag

Nieuw op de website

Een micro- of pocketvergister, interessant voor uw bedrijf?

Op 31 januari en 6 februari 2013 organiseerden Inagro en DLV een studienamiddag rond micro- en pocketvergisters. Anke De Dobbelaere (Inagro) en Lies Bamelis (DLV Innovision) verduidelijkten de mogelijkheden van de implementatie van een vergister op varkensbedrijven.
Conclusie: Een micro- of pocketvergister kan nuttig zijn, maar is niet voor iedereen weggelegd. Breng daarom eerst alle kosten en baten duidelijk in kaart, alvorens te investeren in een vergistingsinstallatie. Inagro raadt aan u hierin individueel te laten begeleiden. Vergisting op basis van 100% varkensdrijfmest is momenteel niet mogelijk en afzet voor co-stromen is noodzakelijk.
Lees meer

Wat weet u over geur in de varkenshouderij?

Op 19 maart en 9 april 2013 vonden de studienamiddagen ‘Wat weet u over geur in de varkenshouderij?’ plaats. Verschillende sprekers (Herman Van Langenhove en Katrijn Van Huffel – UGent; Eva Brusselman – ILVO; Annick Van De Walle en Isabelle Rommens – SBB; Stijn Bossin – Innovatiesteunpunt en Tine Degroote – Inagro) lichtten op deze studiedagen aspecten rond de geurproblematiek toe.
Conclusie: Geur is een zeer complex en toenemend probleem in de varkenshouderij. Er is geen eenduidige meetmethode of oplossing voor geur voorhanden. Hoe en wanneer geurhinder wordt ervaren is bovendien zeer persoonsgebonden. Indien u klachten krijgt over geur op uw bedrijf, kan u enkele haalbare geur reducerende maatregelen toepassen. Deze maatregelen communiceert u dan best naar de buurtbewoners.
Lees meer

Recente vragen en antwoorden

Eén van de kerntaken van het Varkensloket is het beantwoorden van vragen vanuit de varkenssector. Hieronder vindt u de antwoorden op enkele recent gestelde vragen terug. Heeft u ook een vraag? De contactgegevens van het Varkensloket vindt u onderaan de nieuwsbrief terug.

Nieuwe demoprojecten

Het doel van demonstratieprojecten is Vlaamse veehouders en hun voorlichters bewust te maken van nieuwe mogelijkheden op het vlak van technieken en praktijken. Deze worden door demonstratie- en studiedagen verspreid naar de Vlaamse veehouders. De projecten worden uitgevoerd door verschillende partners van de Praktijkcentra en worden gefinancierd door het Departement Landbouw en Visserij (ADLO) van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Het afmesten van intacte beren en immunocastraten

afmesten van intacte beren en immunocastratenMet het oog op het stoppen met chirurgische castratie in Europa vanaf 2018, wordt gezocht naar mogelijkheden om het ongewenst gedrag van beren/immunocastraten te beperken. In augustus 2013 start een demonstratieproject rond het afmesten van intacte beren en immunocastraten. Het doel van dit project is de varkenshouders te informeren over haalbare managementaanpassingen. Zodat u, als varkenshouder, deze maatregelen nadien kan toepassen bij de opkweek van intacte beren of immunocastraten. Lees meer

Verantwoord antibioticumgebruik op varkens-, pluimvee- en vleeskalverbedrijven

verantwoord antibioticumgebruik op varkens-, pluimvee- en vleeskalverbedrijvenBij varkens, vleeskippen en vleeskalveren gebruiken de meerderheid van de bedrijven antibiotica. Vaak te veel. Antibiotica worden er zowel curatief (behandelen van zieke dieren) als preventief (voorkomen van infecties) ingezet. Hierdoor zijn reeds heel wat bacteriën resistent geworden. In mei 2013 start daarom een demonstratieproject met als doel bedrijven leren verantwoord om te gaan met antibiotica en het gebruik verder terug te schroeven. Lees meer


Onderzoeksprojecten

Ook het wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek blijft in beweging! Recent werden een aantal wetenschappelijk praktijkgerichte onderzoeksprojecten goedgekeurd, waarin onderzoekers zich buigen over belangrijke problemen uit de sector.

Management of verrijkingselementen aanpassen om staartbijten en kannibalisme te voorkomen

voorkomen staartbijten en kannibalismeOp 1 februari 2013 startte dit project, met als doel te zoeken naar omgevingsverrijking (bv. stro, voederbakken met verrijkingselementen) en aanpassingen in het management (bv. vluchtpanelen, verhoogde etage), die het staartbijten en kannibalisme bij vleesvarkens voorkomen/verminderen. Daarnaast wordt de invloed van het gescheiden afmesten (gelten/beren) bekeken. Tijdens het project willen de onderzoekers op praktijkbedrijven nagaan of door de introductie van de aanpassingen het routinematig couperen van staarten achterwege kan worden gelaten. Lees meer

Het bepalen van bedrijfsspecifieke strategieën om berengeur te reduceren

reduceren berengeurDit project heeft als doel om strategieën voor de reductie van berengeur op grote schaal te onderzoeken. Hiermee willen de onderzoekers de sector helpen voor te bereiden op het stoppen met chirurgische castratie. De onderzoekers willen bedrijfsafhankelijke parameters in kaart brengen, die het risico op berengeur verhogen of verlagen. Hieruit zullen bedrijfsstrategieën ontwikkeld worden om het aantal beren met berengeur te verminderen. Een specifieke focus ligt op de ontwikkeling van een selectiemethode om de eindberen van de Vlaamse fokkerijorganisaties te selecteren. Lees meer

Het bepalen van het optimale slachtgewicht van vleesvarkens

bepalen van het optimale slachtgewicht van vleesvarkensHet doel van het project is om de kosten, opbrengsten en de milieu-invloed van een wijzigend slachtgewicht voor de varkenshouders in kaart te brengen. Hierbij zullen een aantal instrumenten worden ontwikkeld om de varkenshouder of zijn adviseur het optimale slachtgewicht te helpen bepalen. Lees meerEmissie van geur en fijn stof

Emissie van geur en fijn stofIn dit project willen onderzoekers staltechnieken en instrumenten testen om de emissie van geur en fijn stof te verminderen. De focus zal liggen op het testen en optimaliseren van ventilatietechnieken, technieken voor luchtbehandeling en technieken voor de luchtgeleiding buiten de stal. Deze kennis zal leiden tot het opmaken en introduceren van techniekcombinaties en reductiestrategieën in de praktijk. Lees meer


Deelnemen aan praktijkgericht onderzoek

Heeft u als varkenshouder interesse om deel te nemen aan onderzoeksprojecten? Op de website van het Varkensloket vindt u enkele richtlijnen hiervoor terug. Overtuigd? U kan de online vragenlijst vrijblijvend invullen. Uw gegevens worden enkel ter beschikking gesteld aan het Praktijkcentrum Varkens en worden niet voor andere doeleinden aangewend.

Het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket werd opgestart als één van de maatregelen uit het ‘Vlaams actieplan voor de varkenshouderij’. Het is een kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen (zoals voorlichters, fabrikanten, vakorganisaties en onderzoekers) uit de varkenssector. Op de website www.varkensloket.be vindt u actuele informatie over de varkenshouderij terug. Als multidisciplinair ‘loket’ komen alle aspecten van het varkensonderzoek aan bod zoals o.a. huisvesting, bedrijfsmanagement, diergezondheid en stalklimaat. Daarnaast worden studie– en demonstratiedagen aangekondigd. Na afloop van de studiedagen kan u de presentaties en/of verslagen bekijken.

Vragen staat vrij! Het Varkensloket wroet het uit voor u!

Heeft u nog een bijkomende vraag? Dan kan u deze via het contactformulier, telefonisch (09/272.26.67) of via mail (info@varkensloket.be) aan ons stellen. Uw vraag wordt onafhankelijk en gratis beantwoord, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens. Opgelet, antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Wat is het Praktijkcentrum Varkens?

Het Praktijkcentrum Varkens is een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, onderwijs, landbouw-organisaties en overheid die het praktijkonderzoek stimuleert. De samenstelling en de vertegenwoordigers van het Praktijkcentrum Varkens worden hier weergegeven.

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief