Reductie van het voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren

De varkenshouderij heeft reeds jaren te kampen met lage vleesprijzen. De combinatie met de stijging van de voederprijzen zorgt voor kleine marges. Deze situatie dwingt de varkenshouderij om maatregelen te nemen en de efficiëntie te verhogen. De voorbije jaren is er hard gewerkt aan een verhoogde efficiëntie van de vermeerderingstak door hoogproductieve zeugen te fokken en veel biggen per zeug af te mesten. De afmesttak is daarbij wat uit het oog verloren en de constante vraag naar meer efficiënte vermeerdering heeft ervoor gezorgd dat de vooruitgang in de vleesvarkenstak is vertraagd. Aangezien het merendeel van de kosten van een gesloten bedrijf gemaakt worden in de afmestfase is het belangrijk om ook op die tak focussen.

In het kader van die problematiek heeft de Vlaamse Overheid een tweejarig demoproject ‘Reductie van voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren’ goedgekeurd. Dit project wordt uitgevoerd door PVL Bocholt, in samenwerking met partners UGent, KU Leuven, Thomas More, Vives, VVS, Boerenbond en Broederschool Biotechnische en Sport.

De doelstelling van dit project is om na te gaan in welke mate de voederconversie kan verbeteren door in te spelen op een betere benutting van het voeder. Hierin is het niet zozeer de bedoeling om voeders op hun inhoud te beoordelen maar zal vooral ingespeeld worden op de structuur van het voeder en de manier van vervoederen. In de praktijk blijkt immers geregeld voeder verspild te worden doordat er vermorsing optreedt. Deze vermorsing kan het gevolg zijn van ondeskundige handelingen maar ook van onvoldoende aandacht te besteden aan de manier van vervoederen.

Er bestaan verschillende mogelijke voedersoorten, gaande van meel over kruimels tot korrels. Daarnaast bestaan er verscheidene mogelijke voederbakken. Het is zeer belangrijk dat de voederbakken juist zijn afgesteld op basis van de gebruikte voedersoort en de groeifase van de dieren. Dit op een zodanige manier dat de voedervermorsing minimaal is zonder dat de varkens beperkt worden in hun voederopname. Wanneer de voederbakken te ruim zijn afgesteld bestaat het gevaar dat er voeder vermorst wordt en in de mestput terecht komt. Dit zorgt niet enkel voor verspilling van voeder maar ook voor veel nutriënten in de mest wat negatief is voor de duurzaamheid van de productie. Anderzijds kan een te nauwe afstelling leiden tot een beperking van de voederopname en bijgevolg een groeivertraging. Ook dit heeft een negatieve invloed op de rendabiliteit van de onderneming.

Een belangrijk element van het project is ook om de varkenshouder te wijzen op het belang van voederconversie. Een verlaging van de voederconversie heeft immers een directe positieve invloed op de rendabiliteit van het bedrijf. De voederkosten omvatten bovendien zo’n 60% van de kosten van een gemiddeld bedrijf zodat een efficiëntere benutting van het voeder direct een grote invloed heeft op het totale bedrijfsresultaat.

Met dit project willen we de benutting van voeder optimaliseren om bij te dragen aan een verdere verduurzaming van vleesproductie in het algemeen en een efficiëntieverhoging van de varkenshouderij in het bijzonder.

In het kader van het demoproject zullen een aantal digitale nieuwsbrieven gepubliceerd worden waarin u op de hoogte wordt gehouden van het verloop en de resultaten binnen het project.

  • In de eerste nieuwsbrief (pdf) maakt u kennis met de projectinhoud, de projectpartners en de demoproeven (o.a. afstelling van de voederbakken) die zullen worden uitgevoerd.
  • In de  tweede nieuwsbrief (pdf) krijgt u de eerste resultaten van een 30-tal bedrijfsbezoeken waarbij de voederstroom in kaart werd gebracht. Verder wordt de opzet van twee demoproeven uitgelegd. Een eerste demoproef focust op de invloed van de pelletkwaliteit en de voedervorm op de voedervermorsing en dierprestaties. In de tweede demoproef wordt nagegaan hoe de afstelling van de voederbak de voedervermorsing en dierprestaties kan beïnvloeden.
  • In de derde nieuwsbrief (pdf) worden de resultaten van de demonstratieproef over de invloed van de pelletkwaliteit en de vorm van het voeder op vermorsing en technische prestaties van de dieren weergegeven.
  • De vierde nieuwsbrief (pdf) geeft de resultaten weer van de tweede demonstratieproef over de afstelling van de voederbakken en de bijbehorende impact op vermorsing en de technische prestaties op biggen en vleesvarkens.
  • De vijfde nieuwsbrief (pdf) bespreekt de bevindingen van 30 bedrijfsbezoeken. Deze bedrijfsbezoeken resulteerden in enkele aandachtspunten betreffende de voederbakafstelling, het waterdebiet en de waterkwaliteit om zo de vermorsing van voeder en water te beperken. 
  • In de zesde nieuwsbrief (pdf) worden de resultaten van de demonstratieproef over de invloed van het al dan niet dagelijks leegkomen van voederbakken op de technische prestaties van vleesvarkens weergegeven. 
  • In een samenvattende zevende nieuwsbrief (pdf) leest u ook nog eens de bevindingen na over de demoproeven die focusten op de afstelling (te nauw, juist of te wijd) van de voederbakken en de pelletkwaliteit.

In februari 2017 gingen twee studienamiddagen door rond efficiënt voederen. Het verslag en de presentaties kan u op de volgende hyperlink terugvinden.

Contact: Sander Palmans (sander.palmans@pvl-bocholt.be)

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid